language arrow_drop_down
DK NO EN

Produktionsteknik

Produktionsteknik är ett brett begrepp som kan innefatta det mesta inom produktionsutveckling.

Det kan handla om allt från förbättring och effektivisering av maskiner, arbetssätt och processer, implementering av helt nya maskin- eller montageliner till nya, modifierade eller befintliga produkter.

Teknikutvecklingen och digitaliseringen går snabbt framåt. Effektivare resursutnyttjande, flödesoptimering och kortare ledtider är en förutsättning för konkurrenskraftig produktion. Ord som säkerhet, kvalitet och effektivitet nämns också ofta i samband med produktionsutveckling. Addera därtill behovet av att skapa hållbar produktion med nya eller förbättrade lösningar och tjänster.

Inom produktionsteknik bidrar vi med erfarenhet, teknologi, metoder och arbetssätt. Våra produktionsingenjörer har ett genuint teknikintresse och är positiva, kreativa och drivna personer som gillar att arbeta både självständigt och i team.

För oss är det också viktigt att vara flexibel för att kunna arbeta med stora och små projekt, oavsett storlek på företag. Vi kan stötta din verksamhet som produktionsteknisk projektledare och som projektmedlem i projekt.

Exempel på specialistområden

 • Kartläggning och analyser av metoder, processer och flöden
 • Införande av Lean-principer och ständiga förbättringar
 • Optimering av produktion och OEE/TAK-beräkningar
 • Implementering av ny utrustning
 • Livscykelanalyser
 • Utbildningar
 • Projektledning
 • Arbetsplatsutformning
 • Ergonomi
 • Säkerhet
 • Kvalitetskontroller
 • LEAN Production
 • Produktutveckling
 • Design for X (DFX)
 • FMEA, D-FMEA, P-FMEA
 • AviX

Vi arbetar kontinuerligt med både bredden och spetsen i vår verktygslåda. Och samarbetar med flera ledande företag inom stödjande programvaror för produktionsutveckling.

Vill du veta mer? Boka ett möte med oss!

Nedan kan du läsa mer om några av de verktyg vi är vana att arbeta med och vilka fördelar de har.

5S - ordning och redan

Ett återkommande problem på många arbetsplatser är att skapa och behålla ordning och reda.

Mycket tid går åt till att leta efter verktyg, material, ritningar och dokument. I vissa fall innebär bristen på ordning också en direkt säkerhetsrisk. Med fem enkla steg, som utgår från den japanska metoden 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke), går det att skapa ett strukturerat arbetssätt. Både i verkstaden och på kontoret. 5S är ofta det första steget och grunden i ett längre förbättringsarbete.

Med en väl fungerande 5S rutin skapas möjligheter som:

 • Att slippa leta
 • Effektivare utnyttjande av ytor
 • Minskad skaderisk
 • Underlättar städning och rengöring
 • Bättre ergonomi

Vi hjälper dig och har utbildningar som passar alla nivåer och företag.

Intresserad? Boka möte med våra experter.

Poka Yoke – hitta och undvik problem

Poka Yoke är en metod för att undvika eller upptäcka misstag innan de sker. Att i möjligaste mån vidta åtgärder för att säkerställa att fel eller avvikelser inte kan inträffa i produktionen. Det gäller inte bara montering utan även produktionens processer.

I sin enklaste form är det en mekanisk nyckling. Till exempel att en hankontakt konstrueras så att den bara kan placeras på rätt sätt i en honkontakt eller att USB-minnen är konstruerade så att det bara kan sättas in på ett sätt.

Systemet används idag även i andra mer vardagliga sammanhang. Till exempel hängs lösa bommar upp före vägviadukter. Detta för att fordonsföraren ska hinna uppfatta om fordonet är för högt för att köra in i viadukten. Inom tillverkningsindustrin använder man ofta ljusmarkörer för att instruera operatörer var en detalj ska monteras och om den ska vändas i en viss riktning. Det är också vanligt att en utrustning för momentdragning kopplas till en ljusstapel som visar rött för fel åtdragningsvärde och grönt för Ok.

Att söka syndabockar vid misstag är sällan särskilt produktivt. Ägna i stället mer energi åt att göra processerna felsäkra. Det ska vara lätt att göra rätt!

Verktyget hjälper dig med att till exempel:

 • Förebygga slöseri
 • Uppnå jämnare flöde i produktionsprocessen
 • Få jämnare leveranskvalitet
 • Förenkla upplärning av operatörer

Intresserad av att veta mer? Boka möte med våra experter.

3D-skanning

3D-scanning är en otroligt kraftfull metod för att digitalisera fysiska objekt och skapa en 3D-modell, ett mätobjekt eller via fortsatt förädling skapa produktionsunderlag.

Exempel på användningsområden:

 • Skapa 3D-modeller där det saknas underlag. Exempelvis på produktionsartiklar, interface i maskiner eller för tillverkning av reservdelar.
 • Mätning vid intrimning av processparametrar (t.ex. vid formsprutning).
 • Kontroll av utfallsprover.
 • Mätning och felsökning vid kvalitetsproblem.
 • 3D-scanning av lokaler

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med inom 3D-skanning.

SMED – omställningseffektivitet

SMED, även kallad omställningseffektivitet, står för Single Minute Exchange of Dies (en-minuts byte av verktyg) och är en metod som används för att reducera ställtider. Metoden utvecklades i bilindustrin där verktyg med en vikt på upp till flera ton tog timmar eller dagar att byta ut.

I SMED används uttrycken intern och extern ställtid. Intern ställtid är saker som MÅSTE utföras när maskinen står still. Exempelvis koppla bort hydraulslangar. Extern ställtid är saker som KAN göras samtidigt som maskinen är igång, som att hämta ny produktionsorder, verktyg och material.

SMED-metoden är effektiv eftersom den kombinerar tekniska åtgärder med ett förändrat arbetssätt. Genom att jobba intensivt med SMED kan ofta stora ställtidsreduktioner uppnås. Viktigaste framgångsfaktorerna är teamarbete och kreativitet.

Den idag helt överlägsna metoden för SMED-analyser är att använda videoteknik, till exempel AviX. Fördelen är att filmen bildar ett utgångsläge som ingen kan ifrågasätta. Filmen går också att se hur många gånger man vill och bidrar till att fler kan vara delaktiga i arbetet. Ett tips är också att filma vid flera tillfällen. Detta för att fånga upp variationer i produktionen och analysera ställarbetet utifrån videofilmerna.

Kundnytta för dig:

 • Kortare cykeltider
 • Snabbare genomloppstid
 • Förbättrat utnyttjande av utrustningar

Intresserad av att veta mer? Boka möte med våra experter.

AviX – videoteknik

”Det som inte mäts går heller inte att förbättra”.

Ett kanske något drastiskt påstående, men faktum är att genom att bättre känna sina produkter och processer är det möjligt att uppnå bättre resultat i förbättringsarbetet av produkter och processer.

AviX är en videobaserad mjukvara och består av flera moduler som alla syftar till att förbättra företagets konkurrenskraft inom både produktion och konstruktion. AviX är ett sätt att samla all data för till exempel metod- och tidsstudier, linebalansering och FMEA på ett och samma ställe - i ett och samma system.

Fördelar med verktyget:

 • Förbättringar i produktionsprocessen. Detaljerna från AviX-analysen gör det enkelt och visuellt att påvisa förbättringspotential och problem.
 • Minskad uppdaterings- och hanteringstid. All data hänger ihop och en förändring av metodsekvensen påverkar direkt balansen och arbetsinstruktionen.
 • Gör mer på mindre tid. När du analyserar data i AviX så skapas inte bara en sekvens utan även metod/tidsstudien, arbetsinstruktionen, P-FMEA mm.

Intresserad av att veta mer? Boka möte med våra experter.

Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys, förkortat VFA på svenska eller VSM (Value Stream Mapping) på engelska, är ett verktyg som används för att kartlägga ett värdeflöde för en produkt eller tjänst. Genom en värdeflödesanalys kan eventuellt slöseri upptäckas samtidigt som samband mellan informations- och materialflöden tydliggörs. Analysen innehåller en definition av hela värdeflödet för en produkt och mäter prestanda i flödet i form av tid, produkter i arbete (PIA) och resursutnyttjande.

Vid analys av värdeflöde delas aktiviteterna in i tre kategorier:

 • Värdeskapande.
 • Icke värdeskapande men nödvändiga.
 • Icke värdeskapande och eliminerbara.

Första åtgärd blir att ta bort aktiviteter i den tredje kategorin, icke värdeskapande och eliminerbara aktiviteter. Därefter utreds vilka aktiviteter som kan elimineras eller minimeras i den andra kategorin, icke värdeskapande men nödvändiga aktiviteter.

Värdeflödesanalys ger möjlighet att:

 • Se hela värdeflödet.
 • Se samband mellan information och materialflöden.
 • Identifiera källor till slöseri.
 • Sätta fokus på och prioritera förbättringsåtgärder
 • Måla upp en bild av ett önskvärt framtida tillstånd.

Intresserad av att veta mer? Boka möte med våra experter.

inspiration

Sedan starten 1985 har vi löst tiotusentals problem tillsammans med våra kunder – i flertalet branscher.

Kontakta oss

Alexander Bekken

Manager Production Development, Mälardalen

Tel +46 73 937 61 76

E-post

Kontakta oss

Åsa Sandberg

Unit Manager IndTech & Asset Management

Tel +46 722 47 59 01

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

We want you to join us!

Vi söker fler medarbetare!