language arrow_drop_down
DK NO EN

Product Lifecycle Management, PLM

Genom ökad förståelse för produktinformation skapar vi förutsättningar för affärsutveckling genom ökad flexibilitet.

Vår spetskompetens inom Product Lifecycle Management (PLM), de teknikområden och affärsprocesser som hanterar produktinformation, har byggts upp via erfarenheter och samarbeten med flera av Sveriges ledande industriföretag. Området har historiskt sett haft ett fokus på R&D, ”ordning och reda” och arkivering av information. Idag står vi inför konsekvenserna av den fjärde industriella revolutionen, även kallad Industry 4.0, vilken även påverkar hur vi ser på produktinformation.

Exempel på betydande drivkrafter inom produktinformationsområdet är ökad produktkomplexitet, ny informationsteknologi och högre grad av kundanpassning. Dessa faktorer tillsammans med krav på kortare ledtider, snabbare tillverkning och högre lönsamhet driver utvecklingen inom området. Vi ser allt fler bolag som fundamentalt förändrar sina affärsmodeller. PLM och effektivisering av hanteringen av produktinformation blir mer relevant än någonsin för att stötta denna digitala transformation.

Tillgänglig, spårbar, tillförlitlig och maskinläsbar produktinformation är en grundförutsättning för att lyckas med affärsutveckling idag. Men hur gör man?

Vi optimerar våra kunders informationsekosystem

Prevas erbjuder tjänster inom fyra områden som alla på olika sätt bidrar till ökad förståelse för hur produktinformation bidrar till affärsutveckling, vad som krävs och hur man går tillväga.

 • Vi utför strategiska analyser, rekommendationer och implementationer på medelstora- och stora bolag. Hur vi gör det kan du läsa mer om under Strategi & Definition.
 • Vi har också metoder för att lösa givna problem, starta piloter samt effektivisera och utveckla specifika områden. Läs mer om det under Metod & Analys.
 • Vi erbjuder kunskap och metoder för att skapa rätt förutsättningar att utveckla datadrivna affärsmodeller och organisationer. Läs mer under Implementation.
 • Vi tillhandahåller också kunskap och resurser i form av Konsultation.

Strategi & Definition

Vad är egentligen PLM och hur skapar man värde av Produktinformation?

Vår erfarenhet är att det finns lika många svar som frågor inom ämnet. Vi möter dagligen problematik kring oklarheter i syfte, funktion, omfattning och möjligheter med PLM.

Begreppet är förhållandevis väletablerat inom konstruktions- och tillverkningsavdelningar på de flesta tillverkande bolag idag, men är långt ifrån ett tvärfunktionellt koncept i övriga delar av organisationen.

Utvecklingstakten inom PLM är alldeles för låg i förhållande till behoven från marknaden och produktkomplexitet. Det i kombination med nya- och datadrivna affärsmodeller gör att PLM blir mer relevant än någonsin.

En förklaring till varför PLM inte utvecklas i takt med omvärlden skulle kunna vara att mjukvaruleverantörer av PLM-lösningar historiskt sett fokuserat på processer riktade till konstruktionsavdelningar och deras dialog med tillverkning.

Genom vår mångåriga erfarenhet har vi bildat oss en relevant uppfattning om fördelarna och potentialen med PLM som koncept, hur det bidrar till ett bolags strategiska och operationella utveckling, långt utanför gränserna för endast produktutveckling och tillverkningsprocesser.

Metod & Analys

Genom våra samarbeten med flera av Sveriges främsta industribolag har vi över tid utvecklat våra egna metoder och processer för att förbättra våra kunders informationsarkitektur och digitala landskap. För att kunna möta utmaningar som snabbare tillverkning, kortare ledtider, nya miljö- och lönsamhetskrav inom olika dicipliner som; sälj, produktutveckling, tillverkning, service och eftermarknad behöver dessa en gemensam, modulbaserad och begriplig struktur avseende produktinformation.

Men hur ska man göra och var man ska börja?

På Prevas har vi utvecklat en metod där vi identifierar vad vi kallar ”konsumtionsområden”, för att förbereda en organisation och/eller disciplin på att skapa tillgänglig, spårbar, maskinläsbar och tillförlitlig produktinformation. Vi är övertygade om att starten på en transformation är att steg för steg skapa kontroll över hanteringen av produktinformation genom hela värdekedjan. Det kräver att man ställer om från ett produktions, till konsumtionsbaserat fokus när det gäller produktinformation.

En framgångsfaktor för att säkerställa att produktinformationen kommer att tillföra ett värde för organisationen är att identifierade konsumtionsområden supporterar ett bolags övergripande strategiska fokus.

Oavsett om det finns ett specifikt problem eller utvecklingsområde, inom en viss disciplin eller organisation, så börjar vi alltid med att kartlägga det nuvarande informationsflödet. Det gör att du som kund kan välja att börja med att endast investera i det första av tre steg (Nuläge, Analys och Lösning) av en helhetslösning - som fortfarande tillför ett värde för er.

Implementering

Utveckling av ny teknologi och digitalisering av verksamheter handlar inte bara om att öka lönsamheten och utvecklar affären, utan också ta ansvar i klimatfrågor, förvaltning av humankapital och förstärka företagskulturer. Hur kan produktinformation och PLM bidra till det?

Vi är specialiserade inom produktinformationshantering och vi fokuserar på de komponenter och faktorer i en organisation som påverkar det. Vi har definierat dessa i form av: organisation, system & verktyg, arbetssätt, produktinformation och affärsvärde. Vi anser att dessa komponenter är precis det som utgör konceptet av PLM och eftersom dom alla har en väsentlig inverkan på affären bör PLM behandlas på en strategisk nivå. Vi ser ingen bestämd kronologisk ordning i dessa utan samtliga bidrar på olika sätt, i varierad utsträckning i alla organisationer. Det är ett arbete i sig att kartlägga just detta och vi förespråkar ett stegvis angreppssätt.

Vi ser allt för ofta att PLM halkar långt ner i silo-organisationer med konsekvenser som fragmenterad data, bristande spårbarhet och manuell hantering av produktinformation som leder till slöseri av resurser.

Vi erbjuder kunskap och metoder för att skapa rätt förutsättningar att utveckla datadrivna affärsmodeller och organisationer.

Konsultation

Vi erbjuder konsulttjänster med fokus på att realisera värde av produktinformation.

Med strategiskt och analytiskt tankesätt samt teknisk kompetens guidar våra konsulter organisationer i utveckling, genom förändring och mot uppsatta mål.

Vi analyserar, definierar och implementerar rätt förutsättningar för att skapa tillgänglig, spårbar, automatiserad och tillförlitlig produktinformation.

För att kunna leverera de bästa lösningarna till våra kunder, är vi oberoende av leverantörer.

Vi är övertygade om att rätt kunskap är en strategisk tillgång för önskat affärsresultat. Därför är vårt mål att våra konsulter alltid håller en hög nivå, dokumenterad erfarenhet och en hög servicegrad som möter våra kunder specifika behov.

värde för våra kunder

Med lång erfarenhet och goda samarbeten, med flera av Sveriges främsta industribolag, möjliggör vi utveckling av våra kunders digitala landskap.

VÅR KOMPETENS

Product Lifecycle Management, teknikområden och affärsprocesser som hanterar produktinformation.

Kontakta oss

Oscar Forslöf

Manager, Prevas Product Information AB

Tel +46 70 783 81 97

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Aktör inom Telekom

  Prevas skapar förbättrad kundupplevelse genom effektiv produktdatahantering

 • Polarium

  Delning av produktinformation möjliggör utveckling av energilagringslösningar vid Polarium

 • Nipro Medical Europe

  Prevas expertis inom UX/UI hjäper Nipro att välja nytt designkoncept

 • Sordin

  Innovativa hörselskydd för fungerande gruppkommunikation

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!