language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-04-11

Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2024

Aktieägarna i Prevas AB, org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 18:00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 maj 2024,

 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 8 maj 2024 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske med e-post till arsstamma@prevas.se eller via formulär från hemsidan (www.prevas.se/anmalan_arsstamma).

Vid anmälan ska uppges aktieägares fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, t ex för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 6 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska även uppvisas på stämman. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.prevas.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begärt det och uppger sin postadress.

UPPGIFTER OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 12 736 893 varav 422 800 aktier av serie A och 12 314 093 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 16 542 093. Bolaget innehar, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
 13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier.
 16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024/2027.
 17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 18. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b) - Förslag till beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till stämmans förfogande står årets vinst om 42 336 521 kronor och övrigt fritt kapital om 201 889 209 kronor, totalt 244 225 730 kronor. Styrelsen föreslår att utdelning utgår om 4,75 kronor per aktie, totalt 60 500 242 kronor, och att resterande disponibla vinstmedel om 183 725 488 kronor balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utbetalningen föreslås vara fredagen den 17 maj 2024, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 maj 2024.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 273 689 aktier av serie B i bolaget, innebärande en aktiekapitalökning om högst 3 184 222,50 kronor, vilket motsvarar cirka tio procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier av serie B enligt följande.

 1. Förvärv av egna aktier får ske dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm.
 2. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet sammanlagt uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
 3. Förvärv av egna aktier ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B är dels att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Punkt 16 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024/2027

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner och om godkännande av efterföljande överlåtelse av dessa teckningsoptioner enligt i huvudsak följande:

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjade med högst 1 250 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla bolaget. Bolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare i Prevas-koncernen enligt punkt B nedan.

 2. Överteckning kan inte ske.

 3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ingår i ett incitamentsprogram för vissa personer som är eller kommer att bli anställda i bolaget eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra medarbetarna till ett ägarintresse i bolaget.

 4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget.

 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 22 maj 2024. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

 6. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om två veckor från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 juli – 30 september 2027, dock senast två veckor från och med den 30 november 2027.

 7. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 21 handelsdagar mellan den 15 april 2024 till 15 maj 2024.

 8. Betalning för tecknade B-aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

 9. B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

 10. Teckningsoptioner som innehas av bolaget och som inte överlåtits enligt punkt B eller som senare återköpts från deltagare, får antingen på nytt avyttras till medarbetare inom bolaget eller dess dotterbolag eller makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

 11. Övriga villkor finns tillgängliga på bolagets hemsida.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

 1. Förvärvsberättigade

  Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma nyckelpersoner i Prevas-koncernen som delas in i två kategorier. Kategori 1 består av nyckelpersoner i operationella ledningen alternativt personer som har särskilt stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling och kategori 2 består av övriga nyckelpersoner, fördelat på följande maximalt antal deltagare:

  Kategori 1: Maximalt 30 deltagare
  Kategori 2: Maximalt 70 deltagare

  Varje deltagare inom respektive kategori har rätt att förvärva ett förutbestämt antal teckningsoptioner, dock maximalt enligt nedan. Om en deltagare inte förvärvar samtliga teckningsoptioner som denne har rätt till ska övriga deltagare inom samma kategori ges möjlighet att förvärva ytterligare teckningsoptioner upp till en viss gräns, se maximinivån per deltagare inom parentes nedan.

  Kategori 1: 30 000 teckningsoptioner (maximalt 40 000 teckningsoptioner)
  Kategori 2: 15 000 teckningsoptioner (maximalt 20 000 teckningsoptioner)

  Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska endast tillkomma de personer som vid tidpunkten för tilldelning ej sagt upp sig eller blivit uppsagda samt ingått ett förköpsavtal med bolaget. Tilldelningen av teckningsoptionerna kommer inte att överskrida det totala antalet teckningsoptioner enligt punkt A ovan.

  Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare i det fall bolaget har osålda och/eller återköpta teckningsoptioner. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

  Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

 2. Förköp vid överlåtelse och anställningens upphörande

  Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av sedvanliga villkor vilket bl.a. innebär att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget eller dess dotterbolag till återköp om en deltagares anställning i bolaget upphör, eller om den anställde sagt upp sig eller blivit uppsagd, under programmets löptid.

 3. Försäljningsperiod

  Teckningsoptionerna ska överlåtas till nyckelpersoner i Prevas-koncernen. Avsikten är att huvuddelen av teckningsoptionerna ska överlåtas till befintliga nyckelpersoner i nära anslutning till årsstämman. Det ska dock finnas en flexibilitet som möjliggör att osålda teckningsoptioner och/eller återköpta teckningsoptioner överlåts till framtida medarbetare, dock senast 30 juni 2025, varvid anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2025.

 4. Pris och betalning

  Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). För eventuella förvärv som sker av tillkommande medarbetare ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet har preliminärt beräknats till 10,19 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 113,72 kronor och en teckningskurs per aktie om 147,84 kronor.

C. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

 1. Utspädning

  Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 500 000 nya aktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning på 3,8 procent av det totala antalet aktier i bolaget och 2,9 procent av det totala antalet röster i bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

 2. Kostnader för bolaget m.m.
  I och med att teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor torde inte några kostnader för sociala avgifter belasta bolaget med anledning av teckningsoptionsprogrammet. Mot denna bakgrund finns det inga skäl för bolaget att säkra (hedga) teckningsoptionsprogrammet i detta avseende. Det kan dessutom noteras att styrelsen inte förväntar att bolaget kommer att vidkännas andra kostnader för säkring av teckningsoptionsprogrammet.

  Sammantaget bedömer styrelsen att nyteckningskursen och löptiden för teckningsoptionerna, samt principerna för tilldelning av teckningsoptioner till medarbetarna får anses rimliga i ljuset av praxis på marknaden och bolagets behov av att kunna stimulera nyckelpersoners arbetsinsats genom erbjudande om deltagande i teckningsoptionsprogrammet.

 3. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram

  Incitamentsprogram 2021/2024

  Bolaget har ett pågående optionsprogram vilket lanserades 2021, Incitamentsprogram 2021/2024, som omfattar 400 000 teckningsoptioner med en löptid t.o.m. juni 2024 och ett lösenpris om 100 kronor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2021/2024 kan 400 000 aktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning på cirka 3,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 2,4 procent av det totala antalet röster i bolaget. Optionerna har värderats till verkligt värde med användande av Black & Scholes-modellen.

  Incitamentsprogram 2023/2026

  Bolaget har även ett pågående optionsprogram vilket lanserades 2023, Incitamentsprogram 2023/2026, som omfattar 47 500 teckningsoptioner med en löptid t.o.m. september 2026 och ett lösenpris om 189 kronor. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2023/2026 kan 47 500 aktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning på cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 0,3 procent av det totala antalet röster i bolaget. Optionerna har värderats till verkligt värde med användande av Black & Scholes-modellen.

 4. Främjande av bolagets långsiktiga värdeskapande

  För att programmet ska ha ett ekonomiskt värde för deltagarna förutsätter det att aktiekursen överstiger teckningskursen under perioden när teckningsoptionerna kan utnyttjas. Bolaget bedömer att aktiekursen är en god indikation på att deltagarna har bidragit till ett långsiktigt värdeskapande för bolaget.

 5. Beredning av ärendet

  Teckningsoptionsprogrammet har arbetats fram av bolagets styrelse med stöd av Advokatfirman Lindahl KB.

 6. Bemyndigande och beslutsregler

  Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för bolaget att verkställa beslutet enligt punkten A ovan samt att genomföra överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

  Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.
Punkt 17- Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedan riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De föreslagna ersättningsriktlinjerna överensstämmer i allt väsentligt med de av årsstämman 2020 antagna riktlinjerna.

Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer skall vara baserad på kriterier som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Fast lön: Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig lön: Den rörliga lönen för ledande befattningshavare inom koncernen skall vara strukturerad som en variabel komponent av det totala kontanta ersättningspaketet och kriterierna för den rörliga lönen skall i första hand vara relaterade till finansiellt utfall med koncerngemensamma mål. Syftet med de rörliga ersättningarna är att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna för denna rörliga kompensation skall revideras årligen av styrelsen för att säkerställa att målen står i linje med gällande affärsstrategier. Den andel av den totala ersättningen som utgörs av rörlig lön varierar beroende på befattning och skall kunna utgöra mellan 25 och 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse. Planen skall också innehålla en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under vilken ingen bonus erhålles. Mot bakgrund av att den rörliga ersättning som kan utgå är relativt begränsad, att kriterierna för den rörliga ersättningen är tydliga, transparenta och satta till endast finansiella utfall samt att kriterierna revideras årligen bedömer styrelsen att det inte finns anledning att införa några särskilda förbehåll som villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, eller som ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. Det finns pågående långsiktiga teckningsoptionsprogram i bolaget. Dessa har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga teckningsoptionsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2024 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga program. För mer information om dessa program, se bolagets webbplats www.prevas.se.

Övriga förmåner: Övriga förmåner, såsom förmånsbil, ersättning för sjukvårdsförsäkring etc., skall vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad som marknadsmässigt är brukligt. Kostnader för sådana övriga förmåner får uppgå till högst 15 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Pension: Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner på marknadsmässiga villkor enligt ITP-planen. Pensionsålder för verkställande direktören samt övriga ledande befattningshavare är 65 år. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 35 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktör även rätt till tolv månaders avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare i koncernen har anställningsvillkor enligt kollektivavtal eller likvärdigt.

Ersättningsutskottet och beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare samt bereda styrelsen förslag till beslut i sådana frågor.

Ersättningsutskottet skall upprätta ett förslag till nya riktlinjer för ersättning när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Riktlinjerna skall gälla till dess att nya riktlinjer antagits av stämman. Ersättningsutskottet skall följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledningen, tillämpningen av riktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom bolaget. Vid behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna. Vid alla beslut säkerställs att intressekonflikter motverkas samt att eventuella intressekonflikter hanteras i enlighet med bolagets, från tid till annan gällande, policyer och riktlinjer.

Möjliga utfall av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Som framgår ovan är rörlig lön beroende av utfall av finansiella mål. Bonusutbetalning utgår i enlighet med koncernens bonusplan. Utbetalning av bonus sker enligt pro rata och uträknas utifrån arbetad tid under året.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda: Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Christer Parkegren, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 10 - Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Styrelsen föreslås bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 11 - Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om 440 000 kronor till ordföranden och med 220 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorer föreslås utgå med belopp enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark, Johan Strid och Christer Wallberg och nyval av Magnus Lundin. Ulrika Grönberg har avböjt omval. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Parkegren.

Magnus Lundin har över 30 års erfarenhet från bankverksamhet. Magnus Lundins senaste befattning inom bankväsendet var som senior advisor business banking hos Danske Bank.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida www.prevas.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av nästa årsstämma med Per Modin som huvudansvarig revisor.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås eller via e-post till arsstamma@prevas.se.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och för giltigt beslut enligt punkten 16 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag inklusive styrelsens och revisorns yttranden, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.prevas.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Västerås i april 2024

Prevas AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma publicerad 2024-04-11, klockan 08.30 (CET).
Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress: Glödgargränd 14, tel. 021-360 19 00 www.prevas.se, org.nr 556252-1384.