language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-04-23

Prevas förvärvar Enmac och etablerar stark strategisk plattform i Finland

Prevas har tecknat avtal om förvärv av cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group Oy, moderbolag i Enmac-koncernen (”Enmac”). Enmac har en stark position på den finska marknaden inom tillväxtområden som energi, industriell automation och processindustri, med cirka 200 anställda och en omsättning om 23 miljoner euro under 2023. Genom förvärvet, vilket är Prevas första i Finland, etableras en nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier och ligger i linje med Prevas tillväxtstrategi. Köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till 19 miljoner euro och förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande, vilket kan ta upp till 4 månader. Integration av Enmac påbörjas så snart godkännandet erhållits.

Prevas förvärvar Enmac och etablerar stark strategisk plattform i Finland

Enmac omsatte 23 miljoner euro under 2023 med en EBITDA-marginal om 14 procent. Enmac har en gedigen erfarenhet av att identifiera och genomföra framgångsrika förvärv och Prevas ambition är att den nya finska plattformen även fortsättningsvis ska driva såväl organisk som förvärvad tillväxt på den finska marknaden.

Enmac, som grundades 1983, har verksamhet på 8 platser i Finland. Bolaget erbjuder avancerade tjänster inom produktion- och processutveckling och är särskilt skickliga i att hantera helhetsåtaganden för ledande industribolag. Enmac tillför spetskompetens inom flera områden som exempelvis avancerade tekniska beräkningar, industriell automation, produktutveckling samt process- och rörkonstruktion. Bland Enmacs största kunder återfinns Valmet, Andritz, Kemira, Metsä Group och Fortum.

Köpeskillingen för de förvärvade aktierna uppgår till 19 miljoner euro (cirka 223 miljoner kronor), vilket motsvarar en värdering för 100 procent av bolaget om 25 miljoner euro (cirka 292 miljoner kronor) på kassa- och skuldfri basis. Därutöver kan en eventuell tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 2 miljoner euro utbetalas, beroende på Enmacs lönsamhetsutveckling under räkenskapsåret 2024. Förvärvet förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2024.

- Finland och Sverige har starka positioner inom industri och teknologi, säger Magnus Welén, CEO för Prevas. Enmac är ett utmärkt komplement till Prevas verksamhet och vi ser stora ömsesidiga marknadssynergier där vi tillsammans kan erbjuda premiumtjänster i hela Norden. Vi ser fram emot att välkomna både bolaget och alla medarbetare in i Prevas-familjen.

- Samgåendet med Prevas är perfekt för Enmac och öppnar upp för möjligheter till accelererad tillväxt och större nordisk närvaro, säger Juha Ritala, vd för Enmac. Prevas kommer att stärka Enmacs erbjudande inom bland annat industriell IT, inbyggda system och Internet of Things. Det kommer dessutom att ge nya spännande utvecklingsmöjligheter för våra anställda.

Enmacs framgångsrika ledningsteam kvarstår med ägande i NMAC Group Oy och kommer att fortsätta att utveckla bolaget under ledning av vd Juha Ritala som i sin tur rapporter till Magnus Welén, CEO för Prevas.

Finansiering och finansiell påverkan

Köpeskillingen kommer att erläggas kontant. Förvärvet finansieras genom befintliga likvida medel och en nyupptagen kreditfacilitet om 200 miljoner kronor.

Hade Prevas och Enmac konsoliderats per den tolvmånaders-period som avslutades den 31 december 2023 hade koncernen haft en omsättning om cirka 1,7 miljarder kronor. EBITA-marginalen[1] hade uppgått till cirka 12 procent[2].

Prevas tidigare kommunicerade finansiella mål förblir oförändrade, med en EBITA-marginal om minst 12 procent över tid; en årlig omsättningstillväxt över tid överstigande 10 procent, inklusive förvärv; och en Nettoskuld/EBITDA över tid understigande 2.

Prevas har anlitat TCG Corporate Finance som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare i samband med förvärvet. Deloitte har anlitats som rådgivare för finansiell och skattemässig due diligence.

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2024, kl. 08:30 CEST.

[1] EBITA-marginalen beräknas genom att dividera resultatet före finansnetto, skatter, nedskrivningar och avskrivningar på immateriella tillgångar med nettoomsättning.

[2] Informationen utgör en sammanslagning av respektive bolags redovisade finansiella information utan justeringar för skillnader mellan tillämpade redovisningsstandarder. Alla siffror är preliminära och oreviderade.

För mer information, kontakta
Magnus Welén, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 70 593 44 57, E-post
Helena Burström, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 72 201 11 14, E-post