language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-02-12

Bokslutskommuniké 2019

Nytt resultatrekord.

OKTOBER - DECEMBER 2019

 • Nettoomsättning 213,8 Mkr (211,8)
 • Rörelseresultat EBIT 18,0 Mkr (-3,7)
 • Rörelsemarginal EBIT 8,4 % (-1,8)
 • Resultat efter skatt 12,5 Mkr (-3,6)
 • Resultat per aktie 1,23 kr (-0,38)

JANUARI - DECEMBER 2019 

 • Nettoomsättning 796,4 Mkr (771,0)
 • Rörelseresultat EBIT 47,0 Mkr (9,5)
 • Rörelsemarginal EBIT 5,9 % (1,2)
 • Resultat efter skatt 32,4 Mkr (5,6)
 • Resultat per aktie 3,16 kr (0,45)
 • Förslag utdelning 0,75 kr/aktie (0)

VD HAR ORDET

Förändringsarbete som gett resultat

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 18,0 mkr (-3,7), vilket är det högsta kvartalsresultatet hittills i Prevas historia. Rörelsemarginalen landade på 8,4 procent (-1,8) och är ett steg i rätt riktning. Omsättningen ökade med 1 procent. En modest ökning men ändå en positiv utveckling. Detta är också helt i linje med vår strategi för 2019, att prioritera intjäning före tillväxt. Styrelsen rekommenderar en utdelning för 2019 på 0,75 kr per aktie. Rekommendationen grundar sig på det förbättrade rörelseresultatet och den positiva trend som finns i verksamhetens utveckling.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet i sista kvartalet är en kombination av flera faktorer. Som minskade kostnader, säljframgångar, ökad förmåga att driva åtaganden, högt tryck i verksamheten och stort engagemang bland våra medarbetare.

Ökade möjligheter till att göra gott
Det är extra roligt att resultatet går i rätt riktning även under det sista kvartalet för året, då vi haft en historik med svaga årsavslut. Ett nöjaktigt resultat skapar trygghet för medarbetare, kunder och ägare och ger oss som bolag ett något ökat utrymme att genomföra offensiva aktiviteter. Det ger oss också mer muskler och möjlig- heter att aktivt vidareutveckla det vi brinner mest för – att tillsammans med kunder och partners skapa tekniska framsteg som gör det bättre för människor, planeten och ekonomin.

Resan pågår
Är vi färdiga med den förändringsresa vi har påbörjat? Nej. Det gångna året har präglats av förändringsarbete samtidigt som fokus har varit på att förbättra lönsamheten. Förändringsarbetet är mer långsiktig än så och nu handlar planen mycket om att hålla i och fortsätta arbetet. Inte minst konjunkturutsikterna gör att det krävs fokus för att säkra en nöjaktig vinst, samtidigt som vi vidareutvecklar vår starka marknadsposition och fortsätter att bygga värden för framtiden.

Behov av hållbara lösningar
Det finns flera makrotecken på en försämrad konjunktur samtidigt som det finns ett stort behov av både innovativ produktutveckling och hållbar produktionsutveckling. Vi bedömer att det finns ett stort behov, också framgent, av både rådgivning och implementation av lösningar med den komplexa teknikhöjd som Prevas erbjuder. Det finns flera trender, både inom teknik såväl som samhällsmässiga, som är kraftfulla i sig och som samverkar och skapar tryck för förändring. En genomgående trend är ett ökat fokus på hållbarhet och det är verkligen givande att se att Prevas bidrar bland annat till lägre energianvändning i industrin, effektivare sol- och vindkraft, ökad säkerhet och bättre hälsa åt människor.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Publicerad 2020-02-12, 8:30 CET.
Denna informationen är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna finansiella rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.