language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-05-07

Prevas publicerar delårsrapport januari-mars 2024

Starkt kvartal och etablering av en strategisk plattform i Finland. Precis som under andra halvåret 2023 ser vi hög efterfrågan inom tillväxtområden som energi, elektrifiering, hållbarhet, försvar, inbyggda system och cybersäkerhet.

Omsättningen under det första kvartalet ökade med 3,2 procent till 407,1 Mkr (394,3). Den organiska tillväxten uppgick under kvartalet till cirka 40 procent av den totala tillväxten. Vi levererar ett EBITA-resultat om 53,5 Mkr (59,7 Mkr) och en EBITA-marginal på 13,2 procent (15,1). EBITA-marginalen ligger klart över vårt finansiella mål, vilket är ett styrketecken i nuvarande marknad. Omsättningen och resultatet påverkades negativt av att kvartalet var en arbetsdag kortare jämfört med motsvarande kvartal föregående år (63 jämfört med 64). Vårt arbete med att anpassa rekrytering till efterfrågan, bibehålla en god kostnadskontroll och kontinuerligt öka kundvärdet bidrog till stark marginal under kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten landade på 27,1 Mkr (22,8).

Magnus Welén, CEOFör att läsa VD-ordet i sin helhet, se delårsrapport s. 4-5. Pdf, 3.2 MB.

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 407,1 Mkr (394,3), en ökning med 12,8 Mkr och 3,2 procent. Cirka 40 procent avomsättningsökningen var organisk och resterande kom från förvärv gjorda under 2023.
  • Rörelseresultatet EBITA* uppgick till 53,5 Mkr (59,7) vilket gav en rörelsemarginal på 13,2 procent (15,1). Kvartalet var en arbetsdag kortare jämfört med föregående år, vilket påverkade rörelseresultatet EBITA* negativt med ca 5 Mkr.
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 44,2 Mkr (57,8) vilket gav en rörelsemarginal på 10,9 procent (14,7). EBIT har påverkats av förvärvsrelaterade poster med 9,2 Mkr (1,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 33,3 Mkr (41,8).
  • Vinsten per aktie före utspädning var 2,56 kronor (3,20) och efter utspädning 2,54 kronor (3,18).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,1 Mkr (22,8).

* Definitionen av EBITDA och EBITA har justerats i syfte att förbättra analys av den operativa verksamheten mellan perioder. Förvärvsrelaterade poster samt avskrivningar på immateriella tillgångar ingår inte längre i EBITDA och EBITA. Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar samt omvärdering och nuvärdesberäkning av villkorade köpeskillingar har i likhet med tidigare ingen inverkan på EBITDA och EBITA. Se vår definition av EBITDA och EBITA på webbsidan www.prevas.se/rapporter.

Väsentliga händelser

  • Prevas har under april tecknat avtal om förvärv av cirka 92 procent av aktierna i det finska bolaget NMAC Group Oy, moderbolag i Enmac-koncernen (”Enmac”). Enmac har en stark position på den finska marknaden inom tillväxtområden som energi, industriell automation och processindustri, med cirka 200 anställda och en omsättning om 23 miljoner euro under 2023. Genom förvärvet, vilket är Prevas första i Finland, etableras en Nordisk koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Förvärvet möjliggör framtida marknadssynergier och ligger i linje med Prevas tillväxtstrategi. Förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande, vilket kan ta upp till 4 månader. Förvärvet förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2024. För mer information om förvärvet, se pressrelease på företagets webbplats prevas.se.

  • Uddeholm, världsledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, har gett Prevas i uppdrag att implementera nya MES-system (Manufacturing Execution System) för tre produktionsavsnitt i fabriken i Hagfors. De nya systemen optimerar Uddeholms drift och framtidssäkrar företagets operativa processer, något som är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraft i en bransch som utvecklas snabbt.

  • Prevas AB:s års- och hållbarhetsredovisning samt ersättningsrapport för räkenskapsår 2023 finns tillgängliga på företagets webbplats prevas.se.

Prevas delårsrapport januari-mars 2024 i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på https://www.prevas.se/finansiellarapporter och bifogas detta pressmeddelande.

Presentation av Prevas delårsrapport januari-mars 2024

Tisdagen den 7 maj kl. 09.30 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast https://www.finwire.tv/webcast/prevas/q1-2024.

Presentationen hålls på engelska av Magnus Welén (CEO) och Helena Burström (CFO) från Prevas AB.
Ingen föranmälan behövs.

Prevas Q1 2024

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024, kl. 08.30.

Prevas delårsrapport januari-mars 2024, i sin helhet. Pdf, 3.2 MB.