language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-05-15

Information från Prevas årsstämma 2024

Prevas AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2024 på Prevas huvudkontor i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram vilka framgår av tidigare publicerad kallelse.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 4,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 17 maj 2024 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 22 maj 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Strid, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark och Christer Wallberg samt nyval av Magnus Lundin som styrelseledamot. Som styrelsens ordförande omvaldes Christer Parkegren. Stämman beslutade även om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för kommande mandatperiod, ska utgå med 440 000 kronor till ordförande och med 220 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av högst 1 273 689 B-aktier vilket motsvarar cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram (LTI 2024/2027) omfattande nyckelpersoner i Prevas-koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 21 handelsdagar mellan den 15 april 2024 till 15 maj 2024. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 juli – 30 september 2027, dock senast två veckor från och med den 30 november 2027.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på webbsidan.