language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-02-14

Prevas publicerar bokslutskommuniké 2023

Prevas summerar ett nytt rekordår avseende försäljning, resultat och kassaflöde. Ökat kundvärde i leveranser, god kostnadskontroll och balanserad rekrytering har lett till ett stabilt kvartal som avslut på ett starkt år.

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 399,3 Mkr (389,7), vilket ger en tillväxt om 2,5 procent, varav cirka en fjärdedel var organisk. Samtidigt kom resultatet in starkt med ett EBITA-resultat om 44,2 Mkr (52,2) och en EBITA-marginal om 11,1 procent (13,4). Det är värt att notera att beläggningen var lägre än föregående år. Genom ökat kundvärde i leveranser, god kostnadskontroll och balanserad rekrytering har vi arbetat fokuserat med att bibehålla en god marginal. Årets sista kvartal var en arbetsdag kortare (63 jämfört med 64), vilket påverkade både omsättningen och EBITA-resultatet negativt jämfört med föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och landade på 41,2 Mkr (27,8).

Sammantaget summerar vi ett starkt 2023 med en omsättningstillväxt om 12 procent och en EBITA-marginal på 11,4 procent. För helåret levererar vi en omsättningstillväxt som överstiger vårt finansiella mål på 10 procent och en EBITA-marginal som ligger något under vårt mål om en långsiktig marginal på 12 procent. Justerar vi för kalendereffekt (två dagar mindre än 2022) är jämförbar EBITA-marginal 12 procent, det vill säga helt i linje med vårt mål. Vi är stolta över att i rådande marknadsklimat leverera all-time-high avseende både omsättning och resultat. Baserat på årets starka resultat och den goda finansiella situationen föreslår styrelsen en höjd utdelning om 4,75 kr per aktie (4,50).

Magnus Welén, CEOFör att läsa VD-ordet i sin helhet, se delårsrapport s. 4-5 Pdf, 1.3 MB..

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 399,3 Mkr (389,7), en ökning med 9,6 Mkr och 2,5 procent.
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 44,2 Mkr (52,2) vilket gav en rörelsemarginal på 11,1 procent (13,4). Kvartalet var en arbetsdag kortare jämfört med motsvarande period föregående år, vilket påverkade rörelseresultatet EBITA negativt med cirka 5 Mkr.
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 42,4 Mkr (50,5) vilket gav en rörelsemarginal på 10,6 procent (13,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 31,4 Mkr (35,9).
 • Vinsten per aktie före utspädning var 2,42 kronor (2,74) och efter utspädning 2,42 kronor (2,74).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,2 Mkr (27,8).

Året i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 482,6 Mkr (1 324,0), en ökning med 158,6 Mkr och 12,0 procent. Mer än hälften av omsättningsökningen var organisk och resterande kom från förvärv gjorda under 2022 och 2023.
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 169,4 Mkr (164,5) vilket gav en rörelsemarginal på 11,4 procent (12,4). Helåret var två arbetsdagar kortare jämfört med föregående år, vilket påverkade rörelseresultatet EBITA negativt med cirka 10 Mkr.
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 162,4 Mkr (159,2) vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent (12,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 120,9 Mkr (121,9).
 • Vinsten per aktie före utspädning var 9,28 kronor (9,32) och efter utspädning 9,23 kronor (9,29).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 164,5 Mkr (103,3).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kr per aktie (4,50).

Väsentliga händelser

 • Förvärv av DVel. Prevas har förvärvat 51 procent av DVel AB. DVel är en av Sveriges största leverantörer av skräddarsydda testsystem för hårdvara och har sin bas i Lund med 25 medarbetare. Tillträdet skedde den 2 oktober 2023.
 • Förvärv av Unibaps industriverksamhet inom robotik och AI. Prevas och Unibap kom överens om en verksamhetsövergång avseende 4 medarbetare och pågående uppdrag i Unibaps industriverksamhet. Verksamhetsövergången skedde den 1 augusti 2023.
 • Förvärv SDS MedteQ. Det har skett en verksamhetsövergång avseende medarbetare och pågående uppdrag från SDS MedteQ till Prevas. Verksamheten anslöt till Prevas i juni 2023. SDS MedteQ har sedan det grundades 2020 erbjudit regulatoriska premiumtjänster och rådgivning till medtech-bolag världen över.
 • 40 procent av Prevas Gävle AB förvärvades av Prevas AB. Därmed blev ägandet i dotterbolaget 100 procent från starten av 2023.

Samtliga ovanstående förvärv har haft en marginell påverkan på Prevas resultat per aktie under räkenskapsår 2023.

Prevas bokslutskommuniké i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på https://www.prevas.se/finansiellarapporter och bifogas detta pressmeddelande.

Presentation av Prevas bokslutskommuniké 2023

Onsdagen den 14 februari kl. 09.00 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast (https://ir.financialhearings.com/prevas-q4-2023) och telefonkonferens (https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009708).

Presentationen hålls på engelska av Magnus Welén (CEO) och Helena Burström (CFO) från Prevas AB.
Ingen föranmälan behövs.

Prevas bokslutskommuniké 2023

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2024, kl. 08.30.

Prevas bokslutskommuniké 2023, i sin helhet. Pdf, 1.3 MB.