language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-10-26

Prevas publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2023

”Prevas rapporterar återigen ett starkt kvartal i en marknad med både utmaningar och möjligheter. Under kvartalet har vi intensifierat vår marknadsnärvaro och navigerat den förändrade efterfrågan genom att växa med kunder i tillväxtsegment.”

Omsättningen landade på 311,4 Mkr (283,4) under det tredje kvartalet, vilket ger en tillväxt om 10,0 procent. Cirka 45 procent av omsättningstillväxten var organisk. Resultatet för tredje kvartalet kom också in starkt trots en något lägre beläggning än föregående år. Bakgrunden är att vi ökat kundvärdet i våra leveranser, balanserat vår rekrytering och haft en god kostnadskontroll. EBITA-resultatet landade på 31,0 Mkr (33,2) med en EBITA-marginal på 10,0 procent (11,7). Beaktar vi att årets kvartal är en arbetsdag kortare (65 jämfört med 66) ökade EBITA-resultatet. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och mer än dubblerades till 50,4 Mkr (23,0) jämfört med motsvarande period föregående år.

Rullande 12 månader levererar vi i linje med våra finansiella mål, som är 10-procentig omsättningsökning per år och genomsnittlig EBITA-marginal på 12 procent. Både omsättning och resultat hittills i år utgör all-time-high för Prevas, vilket vi är väldigt stolta över – speciellt i rådande marknadsklimat.

För att läsa VD-ordet i sin helhet, se delårsrapport s. 4-5 Pdf, 1.2 MB..

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 311,4 Mkr (283,4), en ökning med 28,0 Mkr och 10,0 procent.
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 31,0 Mkr (33,2) vilket gav en rörelsemarginal på 10,0 procent (11,7). Kvartalet var en arbetsdag kortare jämfört med motsvarande period föregående år, vilket påverkade rörelseresultatet EBITA negativt med ca 5 Mkr.
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 29,3 Mkr (31,8) vilket gav en rörelsemarginal på 9,4 procent (11,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 22,7 Mkr (25,6).
 • Vinsten per aktie före utspädning var 1,74 kronor per aktie (1,94) och efter utspädning 1,73 kronor per aktie (1,94).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,4 Mkr (23,0).

Perioden i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 083,4 Mkr (934,3), en ökning med 149,1 Mkr och 16,0 procent. Mer än hälften av omsättningsökningen var organisk och resterande kom från förvärv gjorda under 2022.
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 125,2 Mkr (112,3) vilket gav en rörelsemarginal på 11,6 procent (12,0).
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 120,0 Mkr (108,6) vilket gav en rörelsemarginal på 11,1 procent (11,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 89,5 Mkr (86,0).
 • Vinsten per aktie före utspädning var 6,86 kronor per aktie (6,57) och efter utspädning 6,81 kronor per aktie (6,57).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123,2 (75,5).

Väsentliga händelser

 • Förvärv av DVel. Prevas har under perioden tecknat ett avtal om förvärv av 51 procent av DVel AB. DVel är en av Sveriges största leverantörer av skräddarsydda testsystem för hårdvara och har sin bas i Lund med 25 medarbetare. Tillträdet skedde den 2 oktober 2023. Affären bedöms ha en marginell påverkan på Prevas resultat per aktie under räkenskapsår 2023.

 • Tar över Unibaps industriverksamhet inom robotik och AI. Den tidigare annonserade avsiktsförklaringen om överlåtelse av Unibaps industriverksamhet har fått ett lyckat utfall. Parterna kom överens om en verksamhetsövergång avseende 4 medarbetare och pågående uppdrag i Unibaps industriverksamhet. Verksamhetsövergången skedde den 1 augusti 2023. Affären bedöms ha en marginell påverkan på Prevas resultat per aktie under räkenskapsår 2023.

Prevas delårsrapport januari-september 2023 i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på https://www.prevas.se/finansiellarapporter och bifogas detta pressmeddelande.

Presentation av Prevas delårsrapport jan-sep 2023

Torsdag den 26 oktober kl. 09.00 hålls en press- och analytikerpresentation som kan följas via webcast (https://ir.financialhearings.com/prevas-q3-2023) och telefonkonferens (https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002195).

Presentationen hålls på engelska av Magnus Welén (CEO) och Helena Burström (CFO) från Prevas AB.
Ingen föranmälan behövs.

Prevas delårsrapport Q3 2023

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023, kl. 08.30.

Prevas delårsrapport jan-september 2023, i sin helhet. Pdf, 1.2 MB.