language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-04-27

Prevas delårsrapport jan-mars 2023

Historiska rekord för omsättning, vinst och marginal.

Januari-mars 2023

  • Nettoomsättning 394,3 Mkr (315,6)
  • Rörelseresultat EBITA 59,5 Mkr (44,2)
  • Rörelsemarginal EBITA 15,1% (14,0)
  • Rörelseresultat EBIT 57,8 Mkr (43,3)
  • Rörelsemarginal EBIT 14,7% (13,7)
  • Resultat efter skatt 41,8 Mkr (31,7)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,20 kr (2,47)
  • Resultat per aktie efter utspädning 3,18 (2,40)
Prevas delårsrapport Q1 2023

VD HAR ORDET

Starkt momentum.

Solid start på året

Nettoomsättningen första kvartalet 2023 ökade till 394,3 Mkr (315,6), vilket motsvarar en ökning om 25 procent. Mer än hälften av tillväxten är organisk och resterande härstammar från förvärv gjorda 2022.

EBITA-resultatet under årets första kvartal blev 59,5 Mkr (44,2), vilket motsvarar en ökning om 35 procent. EBITA-marginalen blev 15,1 procent (14,0). Vinsten per aktie efter utspädning ökade med 33 procent, från 2,40 till 3,18 kronor per aktie.

Trygg och hållbar verksamhetsstrategi

Att lönsamheten ökar första kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period föregående år beror på flera faktorer. Dels bottnar det i en långsiktig strategi att fokusera på ett högt värde för alla intressenter och att bygga ett genuint företag med en välkomnande miljö. Lönsamhetsökningen är också ett resultat av hårt arbete under det gångna året med prissättning, kostnader och att bli fler medarbetare samt att våra förvärv har bidragit positivt till vår utveckling. Detta sammantaget har gett en ökad lönsamhet trots en något lägre beläggning jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Noterbart är att detta faktum kan ge en möjlig uppsida i resultatet. Vi kan öka beläggningen, fortsätta att öka värdet för kunden och vi kan utveckla samt växa vår affär. Det ser vi också som betryggande om marknaden skulle sakta ned framgent. Vi är självklart ödmjuka och vi slår oss aldrig till ro.

På kundsidan har aktiviteterna varit intensiva. Några få kunder har minskat efterfrågan men det har i stora delar kompenserats av ökat behov hos andra befintliga kunder och nya kunder. Vi har ofta en mycket långsiktig relation med våra kunder samt täta samarbeten. I den mån vi kan blicka framåt ser vi fortsatt stora utvecklingsbehov hos våra kunder, främst när det gäller automatisering, produktutveckling, elektrifiering, arbete med hållbarhet och flera andra drivande faktorer. Även om behoven finns där så kan efterfrågan minska periodvis. I nuläget ser vi dock inga påtagliga tecken på det.

Vi har varit involverade i många spännande uppdrag. Exempelvis valde Nipro Medical Europe att samarbeta med oss för att genomföra en omfattande UX-studie av deras medicintekniska produkter. Med hjälp av vår expertis inom UX och UI har ett nytt designkoncept tagits fram. Vår analys baserades på intervjuer, enkäter och observationer från slutanvändare och experter från tio europeiska länder. Det är mycket glädjande att också se att våra nya noder uppmärksammas. Myra, ett av våra senaste förvärv, har vunnit det internationella prestigefyllda designpriset Red Dot Design Award för produkten QuietFrames från Ambicare, världens första brusreducerade glasögon.

Under kvartalet har vi vuxit med fem medarbetare. Varje enskild medarbetare är betydelsefull. Andelen kvinnor har ökat några tiondelar. Inte mycket, men det går fortsatt åt rätt håll. Vi har under kvartalet genomfört ”Prevas Ingenuity Week” som är en intern satsning. En vecka med inspirationsföreläsningar inom flera olika områden, allt ifrån grön kod, digitalisering till självutveckling och erfarenheter från kundsamarbeten. Veckan avrundades med genomgång av vår strategi och årets affärsplan samt finalen av Prevas Awards. Varje år nominerar kollegor medarbetare som representerar våra värderingar och Prevas Ingenuity Week avslutas med att några av de främsta förebilderna lyfts fram.

Fokuserat arbete framåt

Även om första kvartalet 2023 historiskt innebar rekord i omsättning, vinst i kronor och lönsamhetsnivå, slår vi oss inte till ro. En av våra kärnvärderingar är ”Active” varför vi fortsättningsvis också har stort fokus på att vara aktiva, söka vägar framåt, sträva efter att förverkliga vår strategi och att uppfattas som ett premiumföretag. Av alla våra intressenter - kunder, medarbetare, ägare, partners och samhället. Året har startat bra och vi är ett sammansvetsat team som arbetar för att fortsätta utveckla oss och vår affär. Vi strävar efter att tillsammans med andra skapa tekniska framsteg med nytta för människor, planeten och ekonomin.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2023, kl. 08.30.

Prevas delårsrapport jan-mars 2023, i sin helhet. Pdf, 2.2 MB.