language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-10-27

Prevas delårsrapport jan-sep 2022

Ökad omsättning och vinst.

Juli-september 2022

 • Nettoomsättning 283,4 Mkr (252,9)
 • Rörelseresultat EBITA 33,2 Mkr (32,2)
 • Rörelsemarginal EBITA 11,7% (12,3)
 • Rörelseresultat EBIT 31,8 Mkr (31,3)
 • Rörelsemarginal EBIT 11,2% (11,9)
 • Resultat efter skatt 25,6 Mkr (24,5)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 1,94 kr (1,92)

Januari-september 2022

 • Nettoomsättning 934,3 Mkr (867,0)
 • Rörelseresultat EBITA 112,3 Mkr (93,5)
 • Rörelsemarginal EBITA 12,0% (10,7)
 • Rörelseresultat EBIT 108,6 Mkr (90,8)
 • Rörelsemarginal EBIT 11,6% (10,4)
 • Resultat efter skatt 86,0 Mkr (65,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning 6,57 kr (5,02)
Prevas delårsrapport jan-sep 2022

VD HAR ORDET

Stadig och stark progress.

Starkt tredje kvartal

Under tredje kvartalet 2021 avyttrades Tritech Solutions AB vilket påverkade totalomsättningen med 9,6 Mkr, rörelseresultatet med 9,6 Mkr och rörelsemarginalen med 3,3 procentenheter. För att underlätta jämförelsen av den operativa verksamheten är följande jämförelser exklusive avyttringen av Tritech Solutions AB.

Nettoomsättningen tredje kvartalet 2022 blev 283 Mkr (253), vilket motsvarar en ökning om 12 procent. Uppskattningsvis är cirka hälften av den tillväxten organisk och cirka hälften härstammar från förvärv. EBITA-resultatet under årets tredje kvartal blev 33,2 Mkr (22,5), vilket motsvarar en operativ ökning om 47 procent. EBITA-marginalen blev 11,7 procent (8,9), det vill säga en ökning om 2,8 procentenheter.

Vinsten per aktie ökade till 1,94 (1,92) där jämförelsen med 2021 är inklusive realisationsvinsten från Tritech Solutions AB. Det är tillfredsställande att vi kan uppvisa en ökning i vinst per aktie trots den stora realisationsvinsten i jämförelsekvartalet.

Under kvartalet har antalet medarbetare ökat till 859, vilket är 17 fler än utgången av det andra kvartalet och 103 fler än vid årsskiftet. Av ökningen på 103 medarbetare kommer cirka 40 medarbetare från förvärv. Den organiska tillväxten i antalet medarbetare under årets tre första kvartal kan således omräknas till cirka 8 procent.

Under kvartalet har vi också passerat 20 procent i andel kvinnor. Vi startade på 17 procent sista kvartalet 2021 och ligger nu på över 20 procent. Nivån i sig är inte tillfredsställande men progressen är absolut åt rätt håll.

Intressenter

Kvartalet har innefattat många medarbetaraktiviteter och vidare satsningar på Employer Branding. Det tas initiativ till kompetenskvällar, resor, hackatons, seminarium och sociala aktiviteter med motion, pyssel, spel och resor. Det är roligt att vi kan vara en plats där det finns utrymme för mycket engagemang och aktivitet. När vi dessutom blir fler och ökar andelen kvinnor är det extra roligt.

Aktiviteten på kundsidan har varit hög under kvartalet. Våra relationer med kunder är ofta mycket långsiktiga. Då är det också extra givande att se att sedan årsskiftet har nästan etthundra nya kunder valt att anlita Prevas för att lösa sina behov, som ofta är komplexa och krävande. En andel av dessa kunder kan och kommer att utvecklas till nya långa ömsesidigt givande relationer, vilket också innebär att Prevas har en god kundtillväxt.

Under kvartalet har vi tagit fram en hållbarhetsutbildning som lanseras för alla medarbetare under kommande kvartal. Vi har även infört månadens donation där alla medarbetare kan föreslå och motivera en mottagande organisation som bidrar till samhällsnytta. Under kvartalet har Läxhjälpen och Ingenjörer utan gränser blivit utvalda av medarbetarna som mottagare.

Även för intressenten ägare har vi infört förbättringar under kvartalet. Kvartalsrapportering sker hädanefter också på engelska för att underlätta för icke-svensk-talande investerare. Under kvartalet har också en extern analysfirma anlitats för att öka tryggheten och tillgängligheten för befintliga och potentiella investerare rörande information och analys.

Framåtanda

Tempot är högt i organisationen och det är alltid intensivt att spurta in mot årsskiftet och samtidigt förbereda sig för kommande år. Båda spåren sker med stor energi och beslutsamheten att fortsätta utveckla verksamheten är på topp, oavsett vilket väder som möter oss på kort eller lång sikt. Det finns alltid framsteg att göra. Hello Possibility.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022, kl. 08.30.

Prevas delårsrapport jan-sep 2022, i sin helhet. Pdf, 2.1 MB.