language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-02-11

Prevas bokslutskommuniké 2020

Starkt resultat och fokus på tillväxt.

Förslag utdelning 2,00 kr/aktie (0).

OKTOBER - DECEMBER 2020

 • Nettoomsättning 202,6 Mkr (213,8)
 • Rörelseresultat exkl. förvärvskostnader EBIT 18,5 Mkr (18,0)
 • Rörelseresultat EBIT 15,5 Mkr (18,0)
 • Rörelsemarginal EBIT 7,6 % (8,4)
 • Resultat efter skatt 13,4 Mkr (12,5)
 • Resultat per aktie 1,32 kr (1,23)

JANUARI - DECEMBER 2020

 • Nettoomsättning 771,7 Mkr (796,4)
 • Rörelseresultat exkl. förvärvskostnader EBIT 68,5 Mkr (47,0)
 • Rörelseresultat EBIT 65,5 Mkr (47,0)
 • Rörelsemarginal EBIT 8,5 % (5,9)
 • Resultat efter skatt 45,2 Mkr (32,4)
 • Resultat per aktie 4,55 kr (3,16)
Bokslutskommuniké 2020

VD HAR ORDET

Inte bara förberedelser. Leverans också.

Ett myckt bra resultat

Prevas rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 18,5 mkr, exkluderat förvärvskostnaderna om 3 mkr. Inkluderat förvärvskostnader uppgår rörelseresultatet till 15,5 mkr. Detta kan jämföras med sista kvartalet 2019 som var det starkaste i bolagets historia någonsin och landade på 18,0 mkr. Omsättningen i kvartalet blev 203 mkr, vilket är 5 procent lägre än motsvarande kvartal 2019 (214 mkr). Under kvartalet har korttidspermitteringarna reducerats för att helt upphöra per den första november. Rörelsemarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 7,6 procent (8,4).

Baserat på resultatet och den finansiella positionen rekommenderar styrelsen en utdelning om 2,00 kr per aktie.

Fokus på tillväxt

Kvartalet färgades av intensiva arbeten med att säkra sälj och leverans i kontexten av en ökad oro för spridning av covid-19. Trots den ökande smittan kunde korttidsarbetet minskas och helt upphöra under kvartalet. Detta skedde med hjälp av både goda samarbeten med befintliga kunder och nytillkomna kunder.

Utöver det dagliga hantverket har den första kullen som genomgått ledarskapsprogrammet blivit klara med sin ledarskapsträning. Att satsa på medarbetare som växer och att bana vägen för ett gott ledarskap och affärsmannaskap är en god investering för framtiden. Programmet planeras att utökas och fortsatt genomföras under 2021.

Sista kvartalet har också präglats av förberedelserna inför samgående med Tritech, Deva Mecaneyes och FiloProcess. Aktiviteter som genomförts är exempelvis att klargöra affären, kalla och genomföra en extra bolagsstämma, framtagande av prospekt och förberedelser inför integrationen. Förberedelserna har inkluderat allt från systemöversikt till information och kommunikation.

Affärerna har fortlöpt väl under perioden och tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar till många behov. Kommunicerade exempel på det är våra samarbeten med Realheart och Outokumpu. Helt skilda branscher men med det gemensamma att man behöver hjälp med att lösa tekniskt komplexa utmaningar. Sedan fem år har Prevas stöttat Realheart i arbetet med att ta fram ett artificiellt hjärta. Tack vare kombinationen av djup elektronikkunskap och välutrustade elektronik- och EMC-labb, samt lång erfarenhet från medicintekniska projekt och tidigare samverkan med startup- och innovationsbolag kan vi ge Realheart den hjälp de behöver. Outokumpu behövde säkra upp driften genom ett nytt, modulbaserat system som var anpassat både för dagens och morgondagens krav på digitalisering och användarvänlighet. Vår erfarenhet och förståelse för deras verksamhet i kombination med ett tydligt fokus på användarna blev viktiga framgångsfaktorer när ett behovsbaserat styrsystem utvecklades där Prevas kombinerade traditionellt industrikunnande med state-of-the-art inom användarupplevelser.

Ett starkare Prevas 2021

Samgåendet med Tritech, Deva Mecaneyes och FiloProcess blev verklighet efter periodens utgång och genomfördes enligt plan den 4 januari. Förenklat innebär det en tillväxt på nästan femtio procent i antalet medarbetare över en natt och en mängd verksamhetsfördelar. Prevas stärker positionen inom produktutveckling och produktionsutveckling avsevärt och kan erbjuda kunderna stöd för en ännu högre förändringstakt. Samgåendet ger också ökade möjligheter för våra medarbetare att växa vilket är fundamentet för vår framtida resa.

Prevas vårdar den decentraliserade kulturen och de nya enheterna blir starka enheter i nätverket. En del enheter kommer bestå och frodas i sin nuvarande form och andra kommer att optimeras med befintliga Prevas-enheter, där så är lämpligt. Tre exempel på specifika styrkor inför 2021 kan lyftas fram här; två geografiska och en bransch.

I Västerås går vi från 50 medarbetare till över 150 som tillsammans bildar regionens ledande utvecklingshus med en unik kombination av produktionsutveckling och produktutveckling. Merparten av kunderna är i Mälardalen men vissa av erbjudandena är så unika att kunderna befinner sig över hela Europa. Exempelvis när det gäller att minska energianvändningen i stålverk och att utveckla transmissioner för e-drive. Kombinationen av Prevas och Deva formar en unik spelare inom digitalisering och automation av industrin. Regionen leds framåt av Magnus Welén som efter ledande roller i industribolag som Sandvik och Snap On Inc. har en imponerande historik i att utveckla Deva Mecaneyes AB.

I Stockholm går vi från 110 till nästan 250 medarbetare där alla fokuserar på produktutveckling ur olika aspekter. Regionen är Nordens största inom konsultmarknaden och vi ökar vår relativa vikt i regionen och stärker närvaron markant. Regionen leds av Dean Tosic som startade som VD på Tritech under mars 2020. Dean är väl förankrad i regionen, har en bakgrund med tunga roller i konsultbranschen såväl som inom Ericsson med internationell erfarenhet.

Det tredje exemplet att lyfta fram är Life Science. Prevas ökade omsättningen från 185 mkr 2019 till 218 mkr 2020. Prevas blir alltmer en prioriterad partner i Sverige och Danmark när kunder behöver hjälp med rådgivning, utveckling och kvalitetssäkring inom Life Science. Prevas konkurrenskraft är god med det strukturkapital, referenser och förmågor som finns. För att ta hand om potentialen, förtydliga erbjudandet och utveckla området ytterligare tillsätts en Director Life Science under 2021 där ambitionen är att öka omsättningen och stärka positionen ännu mer. Rollen kommer besättas av Robert Tönhardt, Ph.D., som har en lång framgångsrik historik inom Prevas och en gedigen bakgrund inom Life Science.

Tack 2020 och välkommen 2021

Jag vill här i VD-ordet tacka alla intressenter, medarbetare, ägare, partners, kunder för ett speciellt år 2020. Tack. Ser fram emot ett nytt gemensamt år där vi utvecklar Prevas till nya landvinningar och gör vårt bästa för att tillsammans med våra intressenter bidra till att göra gott med teknikens hjälp!

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021, kl. 08.30.

Läs bokslutskommunikén 2020, i sin helhet. Pdf, 1.5 MB.