language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-04-29

Prevas delårsrapport januari – mars 2020.

Nytt resultatrekord, trots orolig omvärld.

JANUARI - MARS 2020

  • Nettoomsättning 216,3 Mkr (204,7)
  • Rörelseresultat EBIT 22,1 Mkr (11,2)
  • Rörelsemarginal EBIT 10,2 % (5,5)
  • Resultat efter skatt 16,6 Mkr (7,7)
  • Resultat per aktie 1,65 kr (0,75)
Delårsrapport jan-mars 2020

VD HAR ORDET

Rekordresultat för Prevas, samtidigt som osäkerheten växer i Coronas spår.

Resultatrekord - igen
Den fina trenden med allt bättre resultat höll även i sig under första kvartalet 2020. Och ett nytt resultatrekord uppnåddes. Resultatet för första kvartalet uppgick till 22,1 mkr med en rörelsemarginal på 10,2 procent. Jämfört med motsvarande period 2019 ökade omsättningen med 6 procent och vinsten fördubblades. En tvåsiffrig marginal är ett bra hälsotecken för ett utvecklingshus som Prevas och det känns mycket bra att vi kan uppvisa det.

Ständig förändring
Vi fortsätter vår förändringsresa. Under resans gång har förändringsfokus skiftat något från tonvikt på struktur, organisation och kostnader till utveckling och förstärkning av verksamheten. Under första kvartalet har exempelvis satsningar gjorts inom ledarskapsutveckling och säljutveckling där vi ser allt som en helhet. Vi planerar även för att stärka styrelsen med nya personer som kan bidra till företagets utveckling på ett fint sätt framåt.

Starkt rustade för framtiden
Under den senare delen av kvartalet drabbades allt större delar av världen av Corona-pandemin. Det har fått och kommer att få mycket stora konsekvenser för näringslivet, ekonomin, samhället, enskilda människor och ytterst handlar det om liv och död. För Prevas del går vi in i en osäker marknad med en god finansiell ställning. Högsta marginalen på mycket länge och en verksamhet inställd på snabbhet, aktivitet och förändringsbenägenhet. Prevas har också en bred mix av kunder och branscher som ger en spridd exponering, även om de allra flesta branscher påverkas på något vis i slutändan. Effekten på Prevas resultat under första kvartalet hann aldrig bli substantiellt. Dock så påverkades arbetet i ett antal uppdrag och arbetsinsatserna för våra chefer och säljare fick i slutet av kvartalet ett ökat fokus.

Vi har en tät och bra dialog med våra kunder om hur vi ska hantera situationen och hitta kreativa lösningar tillsammans. Ibland handlar det om att temporärt minska insatserna, och även om det inte är lika ofta, så handlar det ibland om att passa på att öka satsningarna och nyttja tillfällena som ges.

Normalt ger vi inte information om framtidsutsikter och prognoser. Denna gång förtjänar det dock att påpekas att resultatet kommer med största sannolikhet att bli tillfälligt sämre. Hur bred, djup och hur långvarig påverkan på marknaden blir är osäkert och svårt att sia om, men sämre kommer det bli om man ser till aktörers prognoser och orderingångar i industrin. Vi har agerat för att säkra kassaflöden, minska kostnader, hålla tät kontakt med våra kunder och värna om våra medarbetare. Vi använder också de statliga stöd som finns på marknaden, som exempelvis korttidsarbete i Sverige för att mildra effekterna.

Det är vår övertygelse att behovet av digitalisering, automation och användandet av teknik är möjligen ännu större nu. Och inte minst kommer behovet öka på andra sidan av Corona-pandemin. Det gäller att både säkra det kortsiktiga och agera med siktet inställt på det som finns där bortom krönet. Men också våga vara modiga och tänka nytt. I svåra tider är samarbeten mellan kollegor, partners och kunder otroligt viktiga!

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020, kl. 08.30. Denna finansiella rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Läs delårsrapporten jan-mars 2020, i sin helhet. Pdf, 1.9 MB.