language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-04-07

Prevas styrelse drar tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020.

Mot bakgrund av utvecklingen av Covid-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. Styrelsen i Prevas AB har därför beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd.

Prevas går in i året med en stärkt finansiell situation och med en förbättrad och stabil vinstnivå. Marknadsläget för de första månaderna 2020 har i stort motsvarat företagets förväntningar men effekterna av utbrottet av Covid-19 viruset förväntas påverka Prevas negativt senare under året.

- Det nya förslaget att dra tillbaka utdelningsförslaget är helt grundat på den osäkerhet som råder i omvärlden och osäkerhet kring i vilken omfattning vår verksamhet kommer att påverkas av nuvarande situation, säger Bengt-Erik Lindgren styrelseordförande i Prevas AB.

Styrelsens uppfattning är att Prevas är väl positionerat på en marknad med stort behov av ökad digitalisering och automation.

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april kl 08.30.