language arrow_drop_down
DK NO EN

Tekniska beräkningar

Genom gedigna och väl genomförda tekniska beräkningar kan produkters säkerhet och kvalitet styrkas, utvecklingsledtider kan förkortas och beräkningarna kan även bli ett komplement till provning.

Med hjälp av ett brett spektrum av kompetenser kan vi erbjuda erfarna konsulter inom en mängd olika beräkningsområden. Beräkningar, dimensioneringar, simuleringar, och analyser kan antingen utföras som enskilda beräkningsuppdrag eller som delar av större utvecklings- eller orderprojekt. Både internt och ute hos er som kund.

Vi har även erfarenhet av att driva större projekt och utredningar som exempelvis haveriutredningar eller fungera som bollplank och ge tekniskt stöd åt konstruktörer och projektledare. Bland våra referensprojekt återfinns allt från dimensionering av skruvförband och svetsade konstruktioner till vindlastberäkningar för Telecom-master, kortslutningsberäkningar, seismisk beräkning och verifiering.

Vi arbetar under sekretesskrav och resultaten är uppdragsgivarens egendom.

NAFEMS members

Kontakta oss, så kan vi berätta mer.

Vi har lång erfarenhet och spetskompetens inom en rad områden rörande tekniska beräkningar. Exempelvis inom områden som tryckstegring vid ljusbåge, värme och strömning, dynamik och vibrationer samt hållfasthetsberäkningar. Lär mer om dessa områden nedan.

Tryckstegring vid ljusbåge

Beräkning av tryckstegring samt dimensionering för tryckavlastning.

Vid en kortslutning mellan en eller flera faser i kopplingsutrustningar, till exempel i ett ställverk, kan en ljusbåge uppstå och då alstras mycket energi i form av värme under kort tid. Värmen bidrar till att det sker en tryckstegring i utrymmet där ljusbågen uppstår, vilket kan leda till skador på anläggningen. För att begränsa skadorna används ofta tryckavlastande ventilationskanaler samt tryckavlastningsluckor. Det är av yttersta vikt att tryckavlastningsluckorna öppnas vid ett tryck som är lägre än det som kan skada anläggningen. Samtidigt önskas ofta att luckorna förblir stängda vid låga tryckvariationer.

Våra metoder

Vi utför beräkningar för den tryckstegring som uppstår vid en ljusbåge och vi har erfarenhet av att dimensionera tryckavlastande ventilationskanaler samt tryckavlastningsluckor. Vi använder oss av egenutvecklade program för att simulera och beräkna tryckstegring och tryckavlastning. Vår effektiva beräkningsmetod tar fram och illustrerar hur den totala tryckavlastingsytan bör väljas för att minimera det maximala trycket. Valet av tryckavlastningsluckornas storlek och antal påverkar hur snabbt övertrycket sjunker och det är därför av intresse att enkelt kunna jämföra olika designer.

Referensprojekt

Vi har erfarenhet av att beräkna och analysera tryckstegring och tryckavlastning för kortslutning bland annat i ställverk och transformatorer. Med beräkningarna som stöd har vi hjälpt till att dimensionera och ta fram rekommendationer för hur tryckavlastningsytan ska utformas.

Kontakta oss för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med.

Värme och strömning

Analys av värme- och flödesförlopp med CFD-program eller analytiska metoder.

Värmeproblem kan uppträda i fasta material, vätskor och gaser genom uppvärmning av t.ex. en motor, ett magnetiskt fält eller elektriska komponenter. Värmevariationer ger upphov till spänningsväxlingar i materialet som kan leda till utmattningsbrott eller till haveri av hela komponenter på grund av för höga temperaturer.

Genom en värme- och strömningsanalys kan vätskor och gaser beteende och deras interaktion med solider utvärderas. Vi kan hjälpa till med analyser och utvärdering av flödesmotstånd, flödesströmmar, värmeöverföring och värmeutbredning genom strålning och konvektion samt vågutbredning. Vi har lång erfarenhet av luftflödesberäkningar, termiska analyser, kylningsberäkningar och strålningsberäkningar.

Våra metoder

Värme- och strömningsberäkningar och simuleringar utför vi med CFD (Computational fluid dynamics)-programvaror och analytiska metoder. Vi använder oss bland annat av ANSYS mjukvaror.

Referensprojekt

Vi har bland annat analyserat bromsförlopp av hjul med bromseffekt och luftkylning som varierar med tiden. Vi har även analyserat byggnader och skåp som värms upp av elektriska komponenter och strömning kring kylvattenutlopp i havet. Analys av oljekylda växellådor är ett annat exempel på beräkningar som vi är vana vid att utföra.

Kontakta oss för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med.

Dynamik och vibrationer

Analys av vibrationer från roterande magnetfält, fordonsvibrationer och jordbävningar.

För konstruktioner i dynamiska miljöer och som utsätts för rörelse och vibration är kraven på hållfasthet extra höga. Ibland förstärks vibrationers inverkan på strukturer genom att vibrationskraftens frekvensinnehåll ligger i närheten av strukturens egenfrekvenser. Detta kan leda till kraftigt ökade spänningar redan vid belastningar som normalt inte ska orsaka några skador. Vibrationerna kan till exempel uppstå av roterande magnetfält, fordonsvibrationer eller jordbävningar.

Våra metoder

Med hjälp av FEM simuleringar och responsanalyser kan belastningars påverkan på konstruktionen analyseras och risken för utmattningsbrott eller deformation till följd av vibrationer minimeras. Alla våra analyser, så som vibrationsanalyser, seismisk beräkning och utmattningsberäkningar gör vi enligt nationella eller internationella standarder och normer. Våra metoder, FEM-beräkningar, simuleringar, analyser och verifieringar baseras på standarder och direktiv, så som Eurokoder, EN 12663 och VDI 2230 men också i hög utsträckning på egna utvecklade och kundanpassade metoder. Vi använder oss av mjukvaror som Ansys och Siemens NX.

Referensprojekt

Vi har lång erfarenhet seismisk beräkning och verifiering genom att dimensionera både anläggningar och maskiner till jordbävningsdrabbade områden. Vi har dimensionerat strukturer mot vindlaster samt utfört responsanalyser på roterande maskiner och fordonskomponenter.

Kontakta oss för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med.

Hållfasthetsberäkningar 

Dimensionering och analys av hållfastheten i svetsade och gjutna strukturer av stål, aluminium och kompositmaterial.

Alla typer av mekaniska konstruktioner utsätts för belastningar och dynamiska laster som påfrestar materialet och konstruktionen under dess livslängd. De kan uppstå på grund av vibrationer från exempelvis motorer, fordonsrörelser, magnetiska krafter eller vidlaster. Vibrationer, belastningar och annan yttre påverkan kan sedan ge upphov till sprickbildning, utmattningar eller brott i material och struktur. Vid en analys kan kritiska områden identifieras och konstruktionsförändringar och förbättringar föreslås för att produkter och konstruktioner ska hålla för de belastningar de i verkligheten ska utsättas för. Genom att i ett tidigt skede i konstruktionsprocessen identifiera behovet av konstruktionsförändringar kan företag spara både tid och pengar. Konstruktion och teknisk beräkning går hand i hand, därför har vi alltid ett väldigt nära samarbete med konstruktörerna.

Våra metoder

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att dimensionera och analysera hållfastheten i alla typer av maskiner, utrustningar, maskinelement, svetsade och gjutna strukturer av stål, aluminium och kompositmaterial. Vi hjälper er att verifiera att era produkter uppfyller förväntad funktion och kvalitet, att de håller för avsedda belastningar och att de uppfyller aktuella krav och direktiv, exempelvis för CE-märkning. Våra metoder, FEM-beräkningar, simuleringar, analyser och verifieringar baseras på standarder och direktiv, så som Eurokoder, EN 12663 och VDI 2230 men också i hög utsträckning på egna utvecklade och kundanpassade metoder. Vi använder oss av mjukvaror som ANSYS och Siemens NX.

Referensprojekt

Våra beräkningsingenjörer har erfarenhet av att räkna på allt från tågkomponenter, motorer och industrirobotar till oljeplattformar, telekommaster och vindkraftverk. Vi har räknat på jobb för kunder både inom Sverige och internationellt, bland annat har vi räknat på hur snabbtåg som möts i en tunnel ska hålla för vindstöten samt varit delaktiga i att utföra tekniska beräkningar för att jordbävningssäkra elnätet i Chile.

Kontakta oss för att få reda på mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med.

Vi hjälper dig med tekniska beräkningar

Vi har lång erfarenhet och spetskompetens inom en rad områden rörande tekniska beräkningar. Exempelvis inom områden som tryckstegring vid ljusbåge, värme och strömning, dynamik och vibrationer samt hållfasthetsberäkningar.

Tekniska beräkningar

Kontakta oss

Magnus Ahlbäck

Mälardalen Beräkning

Tel +46 70-564 17 76

E-post

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Karlstads kommun

  Karlstads kommun säkrar framtidens VA-underhåll med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyrning och mindre svinn med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardiserat och molnbaserat underhållssystem, i samarbete mellan Göteborgs Spårvägar och Prevas

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!

Kontakta oss

Så berättar vi mer!