language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-04-08

Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2022

Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Glödgargränd 14 i Västerås.  

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den
  10 maj 2022,

 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 12 maj 2022 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske med e-post till arsstamma@prevas.se eller via formulär från hemsidan (www.prevas.se/anmalan_arsstamma).

Vid anmälan skall uppges aktieägares fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, t ex för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 10 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 12 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten skall även uppvisas på stämman. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.prevas.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begärt det och uppger sin postadress.

UPPGIFTER OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 12 736 893 varav 486 800 aktier av serie A och 12 250 093 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till tio röster per aktie och aktier av serie B berättigar till en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 17 118 093. Bolaget innehar, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två protokolljusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
 10. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 11. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 12. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
 15. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
 16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier.
 18. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b) - Förslag till beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande står årets vinst om 34 304 908 kronor och övrigt fritt kapital om 185 052 659 kronor, totalt 219 357 567 kronor. Styrelsen föreslår att utdelning utgår om 3,50 kronor per aktie, totalt 44 579 126 kronor, och att resterande disponibla vinstmedel om 174 778 441 kronor, balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för utbetalningen föreslås vara den 20 maj 2022, och om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear den 25 maj 2022.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 273 689 aktier av serie B i bolaget, innebärande en aktiekapitalökning om högst 3 184 222,50 kronor, vilket motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Nyemission av aktier skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att anskaffa kapital i samband med företagsförvärv alternativt att möjliggöra att aktier används som likvid i sådana förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Christer Parkegren.

Punkt 10 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 11 - Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå om 400 000 kronor till ordföranden och med 200 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget.

Arvode till revisorer föreslås utgå med belopp enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12 - Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark och Christer Wallberg. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Parkegren. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida www.prevas.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av revisionsbolaget Ernst & Young intill slutet av nästa årsstämma, med Per Modin som huvudansvarig revisor.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås eller via e-post till arsstamma@prevas.se.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttrande, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021 hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.prevas.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Västerås i april 2022

Prevas AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma publicerad 2022-04-08, klockan 09.30 (CET).
Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress: Glödgargränd 14, tel. 021-360 19 00 www.prevas.se, org.nr 556252-1384.