language arrow_drop_down
DK NO EN

MES (Manufacturing Execution Systems) & produktionsstöd

Produktionslösningar som hjälper företag att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet, kundservice och klara av myndigheternas krav.

Nyckeln till en effektiv tillverkning och värdeförädling är att skapa förbättringar på alla nivåer i verksamheten och att integrera informationshanteringen hela vägen från fabriksgolvet till högsta ledningsnivån.

Prevas har lång erfarenhet av att erbjuda MES och produktionslösningar. MES är IT-lösningar som styr de viktiga produktionsprocesserna i en eller flera anläggningar. Prevas tjänster hjälper produktionskunder att överbrygga gapet mellan affärssystemet å ena sidan och automationssystemet å den andra. MES gör det möjligt att etablera gemensamma standarder och bästa praxis som resulterar i minskade kostnader, färre antal produkter i lager samt kortare leveranstider.

Produktionsstöd och MES-marknaden växer snabbt i takt med att industrin konkurrerar på en global marknad där strävan efter kapacitet, produktivitet, kvalitet och lönsamhet blir allt viktigare. Prevas levererar nyckelfärdiga MES-lösningar baserade på flertalet teknikplattformar.

Exempel samarbeten teknikplattformar

Wonderware
Windows Embedded

Effektivitetsmätning, TAK/OEE

Effektivitetsmätningar som verktyg för att hitta outnyttjad potential i produktionen är en avgörande konkurrensfaktor för våra kunder . OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett vedertaget nyckeltal som används vid effektivitetsmätning. På svenska används begreppet TAK synonymt med OEE.

Prevas erbjuder ett brett utbud av tjänster inom effektivitetsmätning, från utvärdering av effektiviteten i en befintlig process till kartläggning av tekniska förutsättningar för mätning, inköp och implementering av system samt stöd för att komma igång med ett förbättringsarbete.

Tillverkningsstöd och börvärdeshantering

Modulen MES Operations i produktionsprocessen omvandlar ert produktionsschema till operativa kommandon och inkluderar exempelvis följande funktioner:

 • Produktionsplaner hämtas och verkställs.
 • Produktionsarbetsorder skickas lokalt till linjer och maskiner utifrån tillgänglig kapacitet.
 • Börvärden laddas ned till relevant utrustning och bearbetningsaktiviteterna samordnas.
 • Produkter i arbete samt lager spåras och analyseras.
 • Hantering av en central databas för samtliga bearbetningsaktiviteter, t ex innehållande recept, materiallistor och kvalitetsspecifikationer.

Spårbarhet

Det krävs god spårbarhet i produktion för att uppfylla såväl myndigheters som kunders krav. Utöver det finns det också ekonomiska aspekter på spårbarhet. Sänkta kostnader för defekta produkter, felaktiga leveranser och annulleringar är några exempel på fördelar med en väl fungerande spårbarhet. Prevas erbjuder ett brett sortiment av lösningar för spårbarhet till flera olika branscher, bland annat livsmedel, läkemedel och kärnkraft.

Orderhantering

Orderhantering är nödvändigt för papperslös tillverkning och dataintegritet. Genom att införa ett datoriserat orderhanteringssystem för verkstadsgolvet kan du till exempel säkerställa att

 • Rätt parametrar skickas till produktionsutrustningen
 • De senaste produktionsändringarna sprids till produktionskedjan på ett kontrollerat och säkert sätt
 • Alla uppdateringar av specifikationer eller andra stöddokument finns omedelbart tillgängliga för produktionsoperatörer.

Kvalitetsstyring

Att mäta och registrera produktkvaliteten är viktigt för många intressenter och kan vara en avgörande faktor när ett företag ska tillverka och sälja produkter. Vare sig det är kund- och myndighetskrav, säkerhet, miljöinitiativ eller en strävan efter ökade marginaler som ligger bakom de här kraven, är kvalitetskontroll en grundläggande komponent i MES och avgörande för effektiv tillverkning.

Supply Chain Integration

Supply chain integration möjliggör ett snabbt och pålitligt informationsutbyte mellan MES eller SCADA-system och företagets affärssystem.

Prevas erbjuder lösningar för integration av såväl enskilda som flera anläggningar samt MES-lösningar med företagets affärssystem. Några typiska integrationsscenarier kan vara att ansluta affärssystemet eller supply chain med MES, recepthantering, SCADA-mjukvara och till andra verkstadstillämpningar.

Utformningen av supply chain integration ska säkerställa en stabil drift av anläggningen. Även om det överordnade affärssystemet tillfälligt skulle vara ur drift ska meddelandehistoriken intakt.

Arbetsflöden och affärsprocesshantering

Genom det produktcentrerade perspektivet är MES inte bara kopplat till information och processer på maskinnivå, utan också till företagets centrala datastrukturer, affärsprocesser och organisation. Detta kan illustreras genom att besvara nedanstående frågor och fundera över hur de kan påverka produktionsprocesserna i ett perspektiv på 3-5 år.

Vad händer

 • om ni introducerar nya produkter eller förändrar befintliga?
 • om ni etablerar nya kunder eller nya försäljningskanaler?
 • om era produkter blir föremål för nya eller förändrade kund- och myndighetskrav?
 • om företagets strategi ändras?
 • vid en omorganisation?
 • om arbetsstyrkan förändras?

Hos de flesta företag visar svaren på de här frågorna att det krävs ett stort mått av flexibilitet i produktionsprocesserna och att affärsprocesshantering för verkstadsgolvet kan utgöra grunden för att hantera utmaningar av ovan listat slag.

Produktionslogistik

Prevas erbjuder tjänster och lösningar för att optimera flödet av produktionsmaterial och öka omsättningshastigheten i förråd och lager. Inom produktionslogistik omfattar lösningarna allt från kortare förstudier till fullt funktionsansvar med helhetslösningar. Dygnet runt, alla dagar på året, för produktionslogistik under pågående drift.

Vi har ett brett tjänsteerbjudande med verksamhetskonsulter som har flera decenniers erfarenhet. Exempel på branscher dit vi levererat lösningar för produktionslogistik är fordonsindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustri samt distributionsbranschen.

Produktionsplanering

I syfte att bemöta ökande konkurrens och kundkrav, går industrin emot en mer flexibel produktion. För att kunna hantera den nya flexibla produktionen på ett effektivt sätt blir det allt viktigare med processer och verktyg för produktionsplanering.

Produktionsplanering handlar om att fastställa realistiska leveransdatum, ta hänsyn till andra order och samtidigt säkerställa ett högt utnyttjande av den tillgängliga kapaciteten. Detta till exempel genom att undvika flaskhalsar, dyrt övertidsarbete eller onödiga produktbyten i maskinerna. Om man inte har de rätta verktygen kan planeringsuppgiften bli nästan omöjlig att hantera effektivt.

Prevas erbjuder investeringsstöd, utveckling, integration och utbildning samt support under hela processen från kravspecifikation till en fullt driftsatt lösning för produktionsplanering.

Process- och energioptimering

När produktionskostnader stiger, ökar även företagens behov av att hitta optimala produktionslösningar. Om man ska vara konkurrenskraftig är det nödvändigt att optimera produktiviteten, kvaliteten och tillverkningskostnaderna på många olika nivåer. Prevas tjänster, produkter och systemlösningar har åstadkommit energibesparingar på upp till 20 procent, samtidigt som produktionstakten dramatiskt har ökat och kassaktionerna minskat. Allt detta utan några som helst investeringar i ny tillverkningsutrustning. Genom att analysera processen och använda processdata för att förändra driftsprocesser och styrsystem, går det ofta att hitta dold produktionskapacitet och samtidigt sänka produktionskostnader.

När det gäller styrning, övervakning och optimering av industriella processer har vi övergripande lösningar för att ta fullt funktionsansvar. Men vi har också specialister som kan hjälpa till redan under projektplaneringsfaserna.

Vi har här ett brett tjänsteerbjudande med specialister, projektledare, automationskonsulter och stödpersonal med många års erfarenhet av branschen.

Batchsystem

Batchstyrd produktion är vanligt förekommande inom t.ex. livsmedels- och läkemedelsindustrin och kemisk industri, verksamheter där hög produktvariation ställer höga krav på både flexibilitet, noggrannhet och spårbarhet genom hela produktionsprocessen.

Prevas har lång erfarenhet av att leverera batchsystem, och kan även hjälpa till med validering av processerna så att lagkrav och riktlinjer uppfylls. Normalt sett integreras batchsystemen med kundens automations- och affärssystem, samt övriga MES-funktioner såsom orderhantering, spårbarhet och produktionsrapportering.

Vill du veta mer? Kontakta oss och vi berättar vad vi kan göra för dig.

Boka möte med oss!

Agera nu!
Referenser

 • Kenvue

  Johnson & Johnsons avknoppar konsumentprodukter till nya bolaget Kenvue – Prevas leder IT-migrering för Kenvues fabrik i Helsingborg

 • Hydroscand

  Flexibelt produktionssystem till Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS ger Meritor full kontroll över avancerad produktionslogistik

 • GKN Automotive

  Flexibel internlogistiklösning firar 20 år i trogen tjänst

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

Vi söker fler talanger

Bli en av oss!