dk  no  en  

sv en dk no

Bokslutskommuniké 2016

PRESSRELEASE

2017-02-09

Stark orderingång och genomförda kostnadsbesparingar.

FJÄRDE KVARTALET 2016

 • Nettoomsättning 183,5 Mkr (184,4)
 • Resultat före av- och nedskrivningar –6,1 Mkr (0,2)
 • Rörelseresultat EBIT –8,5 Mkr (–15,4)
 • Rörelsemarginal EBIT –4,6 % (–8,4)
 • Resultat efter skatt –7,0 Mkr (–6,8)
 • Resultat per aktie –0,71 kr (–0,68)

JANUARI - DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning 696,6 Mkr (701,4)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 3,3 Mkr (7,2)
 • Rörelseresultat EBIT –7,3 Mkr (–17,7)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,0 % (–2,5)
 • Resultat efter skatt –6,2 Mkr (–8,1)
 • Resultat per aktie –0,73 kr (–0,77)

VD-KOMMENTAR

RESULTAT
Intäkterna för helåret hamnade på 697 Mkr, vilket är samma nivå som föregående år. Rörelseresultatet för sista kvartalet uppgick till -8,5 Mkr och för helåret -7,3 Mkr. Orsaken till det negativa resultatet beror främst på kommunicerade åtgärdsprogram i Indien och Norge samt en något svag beläggning i vissa enheter av verksamheten, framför allt under första halvåret 2016. Vår verksamhet i Sverige och Danmark påvisar positiva resultat för helåret medan segmentet Övrigt, där Indien och Norge ingår, har ett kraftigt negativt resultat för helåret. Under 2016 har också resultatet belastats med engångs- och omstruktureringskostnader om totalt 13,5 Mkr.  

Prevas resa mot ett lönsamt företag har fortsatt under året. Vi kan konstatera att vårt kostnadsbesparingsprogram, vars syfte var att på årsbasis sänka våra kostnader med minst 20 MSEK, har utvecklats bättre än plan med undantag för höga engångskostnader under det sista kvartalet för omstruktureringsarbetet i Norge. Vi ser också att efterfrågan på våra erbjudanden inom digitalisering, produktutveckling och automation är fortsatt bra. Efter en något svag inledning på året vad avser orderingång utvecklades de efterföljande månaderna starkt vilket resulterat i all-time-high för orderingången. Detta tillsammans med det genomförda kostnadsbesparingsprogrammet kommer att medföra goda förutsättningar för lönsam tillväxt och fortsatt positiv utveckling av vår kärnverksamhet.

SAMARBETEN SOM GÖR SKILLNAD  
I Sverige har marknaden i storstadsregionerna fortsatt varit god medan marknadssituationen i vissa mindre och mellanstora regioner varit svagare, framför allt i början av 2016. Den danska marknaden har varit bra medan situationen i Norge varit betydligt tuffare i kölvattnet av den svikande oljemarknaden. Branscher som life science, fordonsindustri och försvar har varit de starkaste marknadssektorerna.

Att våga satsa framåt och bli mer konkurrenskraftig både vad avser produkter och produktivitet blir alltmer avgörande för företagens överlevnad i en global värld. Prevas erbjudanden bygger på ett nära samarbete med våra kunder i syfte att utnyttja varandras kompetens på bästa sätt och säkerställa värdekedjor i världsklass, allt från utveckling av innovativa produkter till produktion och leverans. Prevas med sin spetskompetens inom digitalisering, automatisering och robotisering ser här stora möjligheter att hjälpa företagen att utnyttja teknikens fördelar och genomföra dessa viktiga förbättringar för att höja deras konkurrenskraft.

Ett intressant exempel på hur vår höga kompetens inom digitalisering uppskattas är att vi som enda konsultbolag ingår i det av Vinnova finansierade forskningsprojektet för säkerhet inom Internet of Things. Ett område som blir alltmer viktigt att hantera i takt med att allt fler saker blir uppkopplade och möter ökade utmaningar kring säkerhet i produkter och tjänster. Målet med forskningsprojektet är att hitta fler tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för att täppa till säkerhetshålen i exempelvis uppkopplad belysning, säkerhetskameror för hemmabruk, digitala lås eller dylika produkter.

Ett annat bevis på Prevas höga kompetens är att vi 2016 återigen blev vinnare av Swedish Embedded Award. Det är fjärde gången vi tar hem vinsten och denna gång vann vi tillsammans med företaget Ambu. Produkten var en verklighetstrogen docka, som innehåller den senaste mobil- och sensortekniken, för att öva hjärt-lungräddning. Framgångsreceptet var att låta Prevas duktiga utvecklare jobba nära tillsammans med leverantören mot gemensamma mål.  

Med det genomförda kostnadsbesparingsprogrammet i ryggen, bra orderingång, våra erbjudanden och processer på plats är nu fokus framåt att uppnå en tydlig resultatförbättring, ytterligare utveckla våra goda kundsamarbeten och öka debiteringsgraden. Prioritet är också att rekrytera flera medarbetare till våra spetsområden, inte minst kvinnor då vi vill uppnå en jämnare fördelning mellan män och kvinnor.

Karl-Gustav Ramström,
CEO Prevas AB

Läs bokslutskommunikén för 2016, i sin helhet. Pdf, 625.2 kB.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning