Hem
dk  no  en  

Prevas delårsrapport januari - juni 2013

JANUARI - JUNI

 • Omsättning 357,4 Mkr (336,7)
 • Rörelseresultat EBIT –5,0 Mkr (13,1)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,4 % (3,9)
 • Resultat efter skatt –5,6 Mkr (8,9)
 • Resultat per aktie –0,54 kr (0,84)
 • Likvida medel 15,8 Mkr (14,3)

APRIL - JUNI

 • Omsättning 185,4 Mkr (163,4)
 • Rörelseresultat EBIT –4,6 Mkr (1,0)
 • Rörelsemarginal EBIT –2,5 % (0,6)
 • Resultat efter skatt –4,2 Mkr (0,1)
 • Resultat per aktie –0,41 kr (0,00)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Prevas har fortsatt fokus på lönsamhet, integrering av tidigare förvärv och konsolidering. Kvartalets resultat är svagt vilket främst beror på för låg beläggningsgrad, kostnader i samband med personalneddragningar samt reserveringar för befarade kundförluster.

Under kvartalet har vi gjort vissa interna justeringar för att få kostymen att passa bättre till en marknad som präglas av återhållsamhet. Satsningen inom Management Consulting har inte utvecklats i den takt som förväntats och det har medfört att vi dragit ner vår verksamhet i Göteborg. Fortsättningsvis kommer våra verksamheter i Stockholm och Malmö utgöra bas för vår satsning inom Management Consulting där vi erbjuder våra kunder strategiska verksamhetsnära förbättringsarbeten.

Marknaden för teknikkonsulttjänster är fortfarande instabil och präglas av osäkerhet om vart vår omvärld är på väg. Vi arbetar aktivt med att få upp beläggningsgraden. Aktiviteterna består både av intensifi erade säljaktiviteter samt personalneddragningar inom områden där vi inte har acceptabel lönsamhet. Vi kan dock med glädje konstatera att vi har fått förnyat förtroende genom ramavtal och partnerskap med kunder som exempelvis ABB och Sandvik samt för intressanta diskussioner om olika typer av samarbeten med fl era stora företag som vi sedan länge har mycket goda relationer med. Vi ser dessutom också försiktiga tecken på återhämtning, där våra kunder håller dörrarna öppna för ytterligare affärer under andra halvåret.

Förvärvet av Psiam, som genomfördes i kvartalet, utgör ett starkt komplement till vårt tidigare erbjudande inom industriell IT och har redan burit frukt. Genom möjligheter som Psiam tagit med sig har Prevas tecknat ett samarbetsavtal med Technip, en global leverantör till olje- och gasindustrin. Här får Prevas ett bra tillfälle att visa vad ett skandinaviskt team av seniorkonsulter från ett av Prevas s.k. expertcentra, EAM (Enterprise Asset Management), kan åstadkomma inom viktiga basindustrier. Detta visar tydligt att vi har ett attraktivt affärserbjudande och att vi är en strategisk partner till våra kunder.

Prevas har varit en utvecklingspartner till skandinavisk industri i många år. Nu satsar vi även på ökad närvaro i Finland där vi sedan länge har hjälpt stora industriella kunder med intressanta uppdrag inom bland annat energi och miljö. Här ser vi möjligheter att ytterligare stärka våra relationer med befi ntliga kunder och även expandera verksamheten och nå nya kunder. Tillsammans med en etablerad finsk partner är vi nu i uppstartsfasen av att bilda ett bolag.

Svensk och nordisk industri är erkänt framgångsrika i världen inom innovation och teknologi varför det är extra viktigt att industrin även framgent får de rätta ekonomiska förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och tillväxt. Prevas, med ett renommé som en av de starkaste teknikkonsulterna, kommer då också att ha möjligheter att växa och vara en viktig utvecklingspartner till sina kunder.

Få andra konsultföretag har lika många kundreferenser inom olika branscher och teknikområden. En del av dessa projekt har vi nu samlat på vår hemsida, under referenser. Besök den gärna! Där framgår det med all tydlighet vad vi menar med våra ledord ”Innovation for Growth”.

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Mats Åström, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-191 31 65

Läs delårsrapporten jan-juni 2013 i sin helhet.PDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008