dk  no  en  

sv en dk no

Information från Prevas årsstämma

PRESSRELEASE

2018-05-17

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Ulrika Grönberg och Bengt-Erik Lindgren. Nyval gjordes av Pia Sandvik, Christer Parkegren och Joakim Alkman.

Vid årsstämman omvaldes revisionsbolaget KPMG AB med Helena Arvidsson som huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2019.

Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 250 000 kronor till ordförande och med 125 000 kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode om 30 000 kronor utgår till valberedningens ordförande och med 15 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter. Arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.

Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Bengt Stillström, Göran Lundin och Mikael Sundquist. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.prevas.se/arsstamma.

Publicerad 2018-05-17, 8:30 CET. Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

FÖR MER INFORMATION

Prevas AB

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström

CEO and President

Tel

+46 70 349 20 90

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl

CFO

Tel

+46 21 360 19 34

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning