dk  no  en  

sv en dk no

Prevas bokslutskommuniké 2014

PRESSRELEASE

2015-02-10

JANUARI - DECEMBER

 • Nettoomsättning 726,3 Mkr (687,8)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 29,2 Mkr (7,4)
 • Rörelseresultat EBIT 16,2 Mkr (–10,6)
 • Rörelsemarginal EBIT 2,2 % (–1,5)
 • Resultat efter skatt 13,0 Mkr (–16,5)
 • Resultat per aktie 1,22 kr (–1,65)

OKTOBER - DECEMBER

 • Nettoomsättning 187,1 Mkr (183,9)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 4,1 Mkr (5,2)
 • Rörelseresultat EBIT 1,0 Mkr (–2,5)
 • Rörelsemarginal EBIT 0,5 % (–1,4)
 • Resultat efter skatt 1,3 Mkr (–7,6)
 • Resultat per aktie 0,12 kr (–0,77)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Prevas fortsätter att utvecklas positivt med förbättrad lönsamhet. Både omsättning och resultat har ökat jämfört med samma period föregående år, vilket även stämmer för året som helhet. Detta till trots att året påverkats av nedskrivningar i några större, äldre projekt.

Marknaden har under hösten fortsatt att präglats av osäkerhet och vissa större utvecklingsprojekt har därmed skjutits på framtiden. Trots en något mer återhållsam marknad än vad vi först förutsåg har vi under 2014 ökat försäljningen på våra 10 största kunder vilket är mycket glädjande.

Under året startades ett antal interna initiativ i syfte att öka lönsamheten. Ett område har varit att stärka säljorganisationen med samordnade säljaktiviteter över affärsenhets- och geografiska gränser. Ett kvitto på att vi har lyckats och är på rätt väg är att vi under året har ökat beläggningsgraden.

Vi har under sista kvartalet fått flera prestigefyllda order, bl.a. från Tetra Pak, Sandvik och Orica Sweden. Vi har även tagit hem ett flertal intressanta order från våra starka segment Life Science och fordon. Vi har också under året stärkt vårt erbjudande inom för Prevas två viktiga framtidsområden, mekanikutveckling och robotbaserade produktionslöningar, där vi tagit ett flertal viktiga order.

Prevas ambition är att alltid vara rätt positionerade i relation till marknaden och dess behov. Vårt nästa steg är att tydligare kommunicera att vi inte bara är duktiga inom IT-teknik utan dessutom kan ge kvalificerad rådgivning i affärsbeslut gällande teknikval, produkt- och produktionslösningar. Sakernas internet, Internet of Things, står högt på mångas agendor inom industrivärlden. Exempelvis kan produktionsanläggningar som är uppkopplade mer tillförlitligt övervakas, data samlas in och analyseras med mål att uppnå en effektivare produktion samt ett enklare och billigare underhåll. Produkter får nya innovativa funktioner, blir roligare att använda och man kan också mäta hur en produkt faktiskt används i syfte att förbättra produkten och servicen och därmed öka konkurrenskraften. Detta är ingen lätt process eftersom det ofta omfattar förändringar i företagen där många delar berörs; IT, marknad, försäljning, utvecklingsavdelning, produktion och service. Prevas kompetens inom kommunikation och industriella IT-lösningar, i kombination med applikation- och processkunskap inom många av dessa områden, gör oss till en komplett och strategisk partner för våra kunder inom Internet of Things-området.

Prevas finns på 22 orter i fyra länder och det är tack vara våra medarbetares breda och djupa specialistkompetens som vi både kan attrahera nya kunder och har långa framgångsrika relationer med många av Nordens största globala företag. Efterfrågan av kompetens inom våra kärnområden; teknisk produktutveckling och industriell it, ser ibland olika ut och därför arbetar vi målinriktat med att ha rätt kompetens på rätt plats i relation till marknadernas skiftande behov. En viktig del i detta arbete är vår satsning i Indien. Syftet är att både stärka vår offshoring kapacitet och att hjälpa våra kunder lokalt på plats. Under året genomfördes flera framgångsrika projekt tillsammans med den nordiska organisationen.

Något som vi är mycket stolta över är att Prevas för sjätte gången blev nominerade till Swedish Embedded Award och för tredje gången hämtade hem första priset. Tillsammans med Kontigo Care vann vi årets tävling 2014 inom kategorin "Enterprise" med produkten TripleA, en mHealth-lösning bestående av en alkoholmätare, mobilapp och databas.

Med en stark 30-årig historia, duktiga medarbetare och nöjda kunder kommer vi under 2015 fortsätta arbetet med att synliggöra och befästa vårt varumärke hos våra kunder, medarbetare och potentiella medarbetare. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för framtida tillväxt och en stabil lönsamhet. 

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB


För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Andreas Lindahl, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-547 08 25

Läs bokslutskommunikén 2014 i sin helhet. Pdf, 286 kB.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning