language arrow_drop_down
DK NO EN

Kund:

Kontigo Care

Digital disruptiv beroendevård för ökad livskvalitet

Kontigo Care och Prevas har varit samarbetspartner sedan flera år tillbaka, där Prevas arbetat med att ta fram de hårdvarulösningar som Kontigo Care behövt för att uppfylla sina visioner kring förstärkt beroendebehandling. Med nya eHälsoplattformen Previct hoppas de kunna identifiera återfall redan innan de inträffar.

Kontigo Care tillverkar mobila eHälsoverktyg för beroendevården som förstärker och underlättar behandling av alkoholism och spelmissbruk, där Prevas har varit engagerade ända sedan uppbyggnadsfasen av företaget. Det handlar om eHälsoplattformen Previct där Previct Alcohol (TripleA) och Previct Gambling (TripleG) ingår.

– Eftersom vi var tidigt engagerade hade vi tillsammans med Kontigo Care många diskussioner kring produkten, berättar Marcus Berglund, projektledare på Prevas. En av medgrundarna till Kontigo Care, Daniel Benitez, är i sig en stor visionär samtidigt som han på alla vis är en driven entreprenör.

Previct Alcohol utgörs av en alkoholmätare i fickformat, mobilappar samt en molnbaserad vårdportal, men redan från början fanns det ännu större visioner som de nu gått vidare med. Namnet Previct knyter an till två nycklar för framgångsrik beroendevård, nämligen prediktion och prevention, vilket möjliggörs av avancerad databearbetning och artificiell intelligens (AI).

– Previct ger helt nya förutsättningar att tidigt identifiera återfall i missbruk och i bästa fall ge möjlighet att stoppa dem långt innan de inträffar, berättar Maria Winkvist, produktchef på Kontigo Care. Återfall är en av de största utmaningarna för dagens beroendevård och orsakar stort lidande hos individen och dess familj och är förenat med stora kostnader för samhället. En annan utmaning i beroendevården är att få kontinuitet och daglig motivation där det med dagens teknik finns helt nya förutsättningar att motivera och engagera patienter på distans.

Enligt Marcus dök de mer visionära idéerna upp tidigt, långt innan den första prototypen av Previct Alcohol var klar. För Prevas del handlade det snarare om att dämpa entusiasmen en aning för att först fokusera på att ta fram en produkt som klarade av grundjobbet, och därefter lägga tid och kraft på exempelvis mer sofistikerad prediktion. Ett sådant fokus resulterade i en produktlansering efter endast 18 månaders utveckling. Det var dock tydligt att Kontigo Care hade som målsättning att vidareutveckla produkten för prediktiva metoder.

– De tog exempelvis in medarbetare med mångårig erfarenhet av databehandling och statistik som arbetade parallellt med produktutvecklingen, berättar Marcus. Samtidigt var det centralt att få ut produkten på marknaden för att kunna samla in data och bygga upp erfarenhet för hur den användes och fungerade i fält samt inleda kliniska studier.

På bara två år har Previct etablerats i snart ett 60-tal kommuner och används dagligen i missbruks- och beroendevården. Trots en målgrupp som inte är van vid teknik går implementeringen av Previct snabbt och smidigt och de nya möjligheterna har resulterat i flera rapporter som stödjer det faktum att lösningen ger helt nya förutsättningar till vård.

– Att implementeringen går smidigt och att systemet tilltalar både vårdgivare och vårdtagare är nära kopplat till all den tid som lagts på att utveckla produkten i samarbete med vården, menar Maria. Vårdgivarna kan vård bäst och vi kan produktutveckling. Genom bra samarbeten bygger vi en eHälsoplattform som utgår från behandlares och vårdtagares vardag men med allt vad den senaste tekniken kan erbjuda, vilket gör att effekten blir lite av 1+1=4.

Enligt Maria har Prevas varit en viktig del i att konstruera och hjälpa dem att skapa en ”smart”, IoT-bestyckad alkoholmätare som är anpassad för vården. Det är dock viktigt att förstå att det inte bara är att ta en alkoholmätare och koppla till en app för att skapa den eHälsoplattform som Previct är. Prevas arbete med ”enabling technologies”, det vill säga ett inbyggt system för att kunna samla in mätdata, har varit en förutsättning för att utveckla de prediktiva metoder som utgör den nya plattformen. Marcus betonar att detta hela tiden varit en central målsättning och att det är här som Kontigo Care verkligen kommer att göra skillnad.

– Det betyder mycket för mig att Kontigo Care på allvar kan använda insamlad data för att förhindra återfall, precis det som var ett av de ursprungliga incitamenten för vårt arbete, säger Marcus. Kontigo Care har samlat på sig mängder av erfarenhet, aktivt arbetat med vårdsektorn och tagit del av deras kunskap. Denna information har de sedan arbetat med för att skapa ett ändamålsenligt verktyg för den nya digitala vården.

Med Previct får vårdgivare en unik kunskap om varje individ, de kan utgå från hur den verkliga personen mår – inte utifrån en normalfördelning. Vårdgivare kan se avvikelser från mönstret i realtid, de har kontakt via appen och molnlösningen och kan agera direkt. Det finns många aspekter att väga in i bedömningen som exempelvis en ökad tillit, vårdtagaren behöver inte längre bli ifrågasatt, samt att lösningen är diskret och platsobunden.

En annan aspekt är ”medskapare”, som är något av ett modeord inom vården. Det är dock en av de viktigaste faktorerna för en hållbar vård; vårdtagaren känner att vården formas efter de egna förutsättningarna och får även vara med och forma den. Allt det här innebär en disruptiv utveckling inom missbruksoch beroendevården, det kommer att vända upp och ner på allt. Även för forskningen innebär det nya möjligheter; hur ser ”suget” ut för olika patientgrupper med beroendeproblematik och psykisk samsjuklighet, till exempel en bipolär person kontra en person i depression? Vilka behandlingsmetoder svarar olika grupper på bäst, när uppstår sug och vilka kopplingar finns till andra faktorer såsom sömn eller stress med mera?

– Själv brinner jag för värdet av en nykter dag, ett begrepp som myntades och värdesattes i en oberoende hälsoekonomisk utvärdering av Previct Alcohol, säger Maria. Värdet av en nykter dag kan vara att någon inte dör i trafiken, en räddad relation eller kanske en nykter jul för en familj.

Genom att ta kostnaden för Previct Alcohol per enhet och månad och dela den med antalet bevisat nyktra dagar i utvärderingen landade kostnaden för varje nykter dag på 143 kronor. Om vinsten kan vara så hög som räddade liv och relationer, så är alltså kostnaden desto lägre.

Även om Daniel Benitez lagt grunden till Kontigo Care med sin bakgrund som nykter alkoholist så finns det många andra historier som är värda att lyfta fram. 400 000 barn lever idag med en eller två föräldrar med beroendeproblematik, barn som får helt annorlunda förutsättningar än andra. Pappa kanske är världens bästa när han är nykter, men vågar mamma lämna barnet där? De nya möjligheter som Previct erbjuder hjälper hela familjer, de kan skapa en annan relation, tilliten ökar.

– eHälsa, artificiell intelligens, inbyggda system – allt är väldigt high tech, avslutar Maria. Det coola är att väva samman det med helt andra delar av samhället som inte ens är särskilt teknikintresserat för att därigenom underlätta deras vardag på ett otroligt sätt. Det är bara att konstatera att Prevas och hela vårt team bidrar till en nykter dag för många människor och till en bättre vardag för många barn.

Vill du veta mer om det här projektet eller få reda på vad Prevas kan göra för dig, kontakta oss.

KONTAKTA OSS
Johan Bergsten, e-mail

Digital beroendevård Kontigo Care

Relaterade case