language arrow_drop_down
DK NO EN

Bolagsordning

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384
Antagen 2010-03-30

§ 1       FIRMA
       
Bolagets firma är Prevas Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
 
§ 2       STYRELSENS SÄTE
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås kommun. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Stockholms, Göteborgs, Malmös eller Linköpings kommuner.
 
§ 3       VERKSAMHET
 
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet avseende ut-veck-ling av databaserade produkter, IT-lösningar och automationssystem, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
 
§ 4       AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
 
Aktiekapitalet utgör lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000.
 
§ 5       AKTIESLAG
 
Aktier skall kunna utges i två serier; serie A med tio (10) röster per aktie och serie B med en (1) röst per aktie. I övrigt medför alla aktier lika rätt till andel i bolagets till-gångar och vinst. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst hundra hundra-delar (100/100) av aktiekapitalet och aktier av serie B till ett antal av högst hundra hundradelar (100/100) av aktiekapitalet.
 
§ 6       Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet m m
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhåll-ande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär före-trädes-rätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädes-rätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsi-diär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i för-hållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga före-trädes-rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
 
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktie-lag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Där-vid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktie-lag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fond-emission, efter erforderlig ändring av bolagsord-ningen, ge ut aktier av nytt slag.
 
Innehavaren av aktier av serie A äger inom ramen för det högsta antal aktier av serie B som kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Fram-ställ-ning om omvandling skall göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlas. Omvandling skall av styrelsen utan dröjs-mål anmälas för registrering.
 
§ 7       STYRELSE OCH REVISORER             
 
Styrelsen består av 3-8 ledamöter och högst 8 supp-leanter.
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkstäl-lande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter alternativt ett auktoriserat revisionsbolag.
 
§ 8       KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
 
För att få deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl.12.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
 
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
 
§ 9       BOLAGSSTÄMMA
 
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
 
1.   Val av ordförande vid stämman.
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Godkännande av dagordning
4.   Val av en eller två protokolljusterare.
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.   Föredragning av framlagd årsredovisning och revisions-berättelse samt i före-komm-ande fall koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse.
7.   Beslut
      a)   om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
      b)   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen, samt
      c)   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall av antalet revisorer.
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsord-ningen.
 
§ 10     RÄKENSKAPSÅR
 
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
 
§ 11     AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
 
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1749) om kontoföring av finansiella instrument.