language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna.

På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på val av revisorer. Valberedningen utses av årsstämman.

Valberendning inför årsstämma 2020

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av

 • Mikael Sundquist (ordförande)
 • Göran Lundin
 • Bengt Stillström

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2020 jämte dess uppdrag.

VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMAN 2020

Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Ulrika Grönberg.

Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå om 250 000 kronor till ordföranden och med 125 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Arvode till revisorer föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslås bestå av sex (6) stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Joakim Alkman och Pia Sandvik. Bengt-Erik Lindgren har avböjt omval. Nyval föreslås av Sven Ivar Mørch och Ebba Fåhraeus. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Christer Parkegren. Mer information om valberedningens förslag till styrelse finns i valberedningens motiverande yttrande på bolagets hemsida www.prevas.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, nyval av revisionsbolaget Ernst & Young intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young kommer att utse Per Modin som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att följande instruktion skall gälla för en kommande valberedning fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Valberedningen skall före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år. Den största aktieägaren, eller ägargruppen, skall sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Ordförande i valberedningen väljs av ledamöterna på första mötet efter nyval. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, skall sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens ordförande skall erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter skall erhålla 15 000 kronor i årligt arvode för sitt arbete. Bolaget skall även betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen skall ta fram de förslag till beslut av årsstämman och i övrigt utföra de uppgifter som enligt vid var tid gällande Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

Valberedningen för Prevas Aktiebolag

Referenser

 • Uddeholm

  Automation för hållbarhet och kvalitet.  

 • ABB Robotics

  Robot bygger robotar på ABB.

 • Cellectricon

  Integrerad mjukvara för läkemedelstester.

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.