Hem
dk  no  en  

Information från Prevas årsstämma

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas för 2009.
 
Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Ulrika Grönberg, Erik Hallberg, Christina Liffner, Göran Lundin och Stieg Westin.
 
Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.
 
Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordförande, 120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.
 
Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 
Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Claes Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson (ordförande) och Göran Lundin.
 
Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.
 
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier och att bolagets innehav vid var tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm med iakttagelse av börsens regler och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med och för finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska i första hand ske till överlåtare av sådana företag som förvärvas av bolaget, men får i andra hand, om sådan överlåtelse inte kan genomföras, ske på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse ska ske till ett pris inom den s.k. spreaden vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor.
 
Årsstämman beslutade också att ändra bolagsordningen så att första stycket i § 8 i bolagsordningen ska lyda: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet". Beslutet om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

För mer information och uppföljning:

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
Mobil: 070-565 52 35, E-mail: goran.lundin@prevas.se
 
Mats Lundberg, CEO Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40, E-mail: mats.lundberg@prevas.se
                                                                                                                                
Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av drygt 500 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.

Prevas AB
Huvudkontor: Box 4, 721 03 Västerås, Tfn: 021-360 19 00 Org.nr. 556252-1384

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008