Hem
dk  no  en  

Stark resultatförbättring och god tillväxt. Bokslutskommuniké 2011.


JANUARI - DECEMBER
 • Omsättning 615,2 Mkr (519,4)
 • Rörelseresultat EBIT 47,1 Mkr (14,6)
 • Rörelsemarginal EBIT 7,7 % (2,8)
 • Resultat efter skatt 33,8 Mkr (9,0)
 • Resultat per aktie 3,17 kr (0,83)
 • Likvida medel 19,3 Mkr (7,5)
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 2,00 kr per aktie (0,50 kr)

OKTOBER - DECEMBER

 • Omsättning 173,3 Mkr (148,3)
 • Rörelseresultat EBIT 11,9 Mkr (7,0)
 • Rörelsemarginal EBIT 6,9 % (4,7)
 • Resultat efter skatt 8,4 Mkr (4,6)
 • Resultat per aktie 0,80 kr (0,42)

VD-KOMMENTAR
2011 har varit ett bra verksamhetsår för Prevas. Våra kunder är spridda över hela världen och efterfrågan på våra tjänster fortsätter att vara god. Vi har en orderingång som, såväl för helåret som för kvartal fyra, överstiger vår omsättning. Prevas två affärsområden, Produktutveckling och Industrisystem, har utvecklats bra och har en kvalificerad tjänstemixen som bygger på djup verksamhetskunskap.

Det fjärde kvartalet utvecklades mycket positivt. Omsättningen ökade med 17 procent och Prevas har ett förbättrat rörelseresultat om 5 Mkr jämfört med 2010. Våra kunder fortsätter att hålla en bra utvecklingstakt med många intressanta och spännande projekt.

Enligt undersökning genomförd av Svensk Industriföretag anser 95 procent av svenska industriföretagare att ökad automation är en viktig framgångsfaktor. Prevas affärsområde Industrisystem är starkt positionerat inom området produktionsnära IT-lösningar och är ledande inom MES (Manufacturing Execution System), EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence) och Automation. Affärsområdet fortsätter att leverera bra marginaler. En viss minskning av lönsamheten har skett under året till följd av organisk tillväxt. Satsningen under hösten, med etablering av kontor i Linköping och Kalmar, har utvecklats mycket positivt.

Att stödja andra företag, att snabbt växa och utvecklas genom innovativa lösningar, är vad Prevas har gjort sedan starten. Vårt affärsområde Produktutveckling är ledande inom mjukvara, elektronik och mekatronik för inbyggda system. Affärsområdet visar återigen en mycket bra utveckling av rörelsemarginalen och fokuserar även fortsättningsvis på tillväxt med goda marginaler. Under kvartal fyra förvärvades en majoritetspost i Creo Development AS (Norge), vilket medför att satsningen på den norska marknaden fortsätter.

Allt går fortare och fortare. Företag behöver anpassa sig till en föränderlig värld som bland annat kräver ökad flexibilitet och innovationstakt. För att Prevas ska stå väl rustade inför framtida utmaningar fortsätter finslipningen av verksamheten. 2011 började mycket bra. Prevas har en tydlig strategi att växa med lönsamhet. Under sommarperioden kom ett bakslag i framför allt den Europeiska ekonomin och en viss oro spred sig gällande negativ konjunkturutveckling. Under de senaste månaderna har oron bibehållits, men efterfrågan på våra tjänster kvarstår på en hög nivå och vi ser ingen avmattning på kort sikt.

Prevas står väl rustade att möta både hög- och lågkonjunkturer. För att öka vår konkurrensförmåga har vi under året etablerat ett dotterbolag i Indien med kvalificerade resurser som stödjer oss i våra projekt. Jag ser med tillförsikt fram emot det nya året som kommer att bära med sig många utmaningar och möjligheter. Mycket glädjande är att Mats Lundberg är tillbaka efter en tids sjukfrånvaro. Från och med idag, 3 februari 2012, lämnar jag tillbaka rollen som CEO på Prevas till Mats Lundberg och behåller rollen som vice CEO och CFO.

Mats Åström, Deputy CEO, CFO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Åström, Deputy CEO, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008