Hem
dk  no  en  

Prevas delårsrapport januari - mars 2014

JANUARI - MARS

  • Nettoomsättning 188,1 Mkr (172,0)
  • Resultat före av- och nedskrivningar 11,2 Mkr (2,7)
  • Rörelseresultat EBIT 7,9 Mkr (–0,4)
  • Rörelsemarginal EBIT 4,2 % (–0,2)
  • Resultat efter skatt 5,8 Mkr (–1,4)
  • Resultat per aktie 0,51 kr (–0,13)

Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Prevas lönsamhetsfokus, byggt på ökad kundorientering och strategiskt förbättringsarbete för att nå högre lönsamhetsnivåer, fortgår med oförminskad fart. Resultatet för perioden blev bättre än motsvarande period föregående år men vi är ännu inte där vi vill vara. Osäkerheten på marknaden kvarstår men vi ser samtidigt att investerings- och utvecklingsintresset ökar hos flera av våra kunder och många intressanta aktiviteter inom både industriell IT och produktutveckling pågår. 

Inom affärsområdet Produktutveckling är marknaden fortfarande något försiktig och nya projekt påbörjas inte riktigt i den takt vi önskar oss då ett flertal kunder avvaktar med sina beslut. Vi kan dock konstatera en resultatförbättring jämfört med samma period 2013 vilket är positivt och det finns idag många spännande produkter, i vitt skilda branscher, som har det gemensamt att de har ”Prevas Inside”.

Glädjande är också att vi kan se en fortsatt stor efterfrågan på vårt erbjudande inom affärsområde Industrisystem. Vi har bland annat fått en större order från Sandvik där vi ska hjälpa dem att ta fram en ny automationsanläggning och en order från Norwegian Crystals på ett underhållssystem. I kraften av Prevas långa och breda erfarenhet inom industriell automation, har vi möjlighet att erbjuda lösningar, kompetens och tjänster som uppfyller våra kunders behov av integrerade lösningar.

Det förbättrings- och omstruktureringsarbete som påbörjades 2013 för affärsområdet Management Consulting har börjat ge resultat. Traditionella konsultbolag inom ledarskap och organisation saknar ofta djupt teknikkunnande. Prevas styrka är att i den verksamhetsnära rådgivningen erbjuda tjänster som bottnar i att vi har en djup förståelse för våra kunders teknik och affärer. Därmed kan vi hjälpa kunden att strategiskt utveckla sina produkter och produktionssystem.

Ett kärnområde inom svensk industri där Prevas har stor potential att växa, och där vi intensifierat våra säljaktiviteter, är inom mekatronik. Området kännetecknas av ett nära samspel mellan mekanik, elektronik och mjukvara och berör allt mer mobila och uppkopplade system. Ny teknik skapar och driver nya affärsmöjligheter. Därför behövs tekniska IT-företag som Prevas, som behärskar hela systemtänkandet och som vet hur människa och maskin bäst samverkar på ett enkelt sätt i högteknologiska system.

Den nya tidens ”industriella revolution” stavas IT och trots att det redan idag finns många fler uppkopplade maskiner som pratar direkt med varandra, är det fortsatt människans förmåga att ta till sig tekniken och använda den på ett produktivt sätt som är utmaningen.  Industriella tillämpningar av ”Internet of Things” är inte en enda stor Big Bang, utan den industriella IT-utvecklingen går steg för steg in i den uppkopplade världen och inte sällan är det idag konsumentsidan som skapar nya möjligheter. När industrin inför nya teknikplattformar är mobilitet en ny och viktig funktionalitet som innebär att arbetslivet markant förändras och ger våra kunder möjligheter att bli mer produktiva, utveckla nya affärsmodeller och öka sin lönsamhet.

Två intressanta exempel på ovanstående, där Prevas redan idag hjälper sina kunder att bli mer framgångsrika, är Siemens och Findus. Med gasturbiner som skickas ut till Siemens kunder följer ett fjärrövervakningssystem som ser hur turbinerna mår och man kan vidta lämpliga preventiva åtgärder så att turbinerna förslits mindre och lever längre. I Findusfallet får det gå maximalt tre timmar från att ärtorna skördas tills de är kontrollerade och förpackade. Här krävs ett väl integrerat mobilt automations- och informationssystem, som tar hand om hela kedjan från skördetröskan till infrysningen i fabriken.

Ny teknik och dess påverkan på affärsmodeller samt nya innovativa lösningar har lett till ett ökat behov att föra diskussioner med Prevas om hur man bäst tar till vara på dessa möjligheter. Att tillsammans med kunden möta dessa utmaningar är vad Prevas bygger sin verksamhet på.  Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Andreas Lindahl, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-547 08 25

Läs delårsrapporten januari - mars 2014 i sin helhet.PDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008