Hem
dk  no  en  

Prevas bokslutskommuniké 2012

JANUARI - DECEMBER

 • Omsättning 645,6 Mkr (615,2)
 • Rörelseresultat EBIT 2,2 Mkr (47,1)
 • rörelsemarginal EBIT 0,3 % (7,7)
 • Engångskostnader om 28,1 Mkr ingår
 • Rörelseresultat exkl. engångskostnader 30,3 Mkr och 4,7 %.
 • Resultat efter skatt 0,5 Mkr (33,8)
 • Resultat per aktie 0,07 kr (3,17)
 • Likvida medel 13,7 Mkr (19,3)
 • Utdelning föreslås med 0,30 kr (2,00)

OKTOBER - DECEMBER

 • Omsättning 173,9 Mkr (173,3)
 • Rörelseresultat EBIT –12,3 Mkr (11,9)
 • Rörelsemarginal EBIT –7,0 % (6,9)
 • Engångskostnader om 17,7 Mkr ingår
 • Rörelseresultat exkl. engångskostnader 5,4 Mkr och 3,1 %
 • Resultat efter skatt –8,6 Mkr (8,4)
 • Resultat per aktie –0,87 kr (0,80)

Rörelseresultatet belastas med engångskostnader, som reserverats eller tagits till största delen under kvartal fyra, om 17,7 Mkr. Totalt sett under året har verksamheten belastats med kostnader av engångskaraktär om 28,1 Mkr. För mer information om engångskostnader och dess uppdelning, se sid 7 i bokslutskommunikén.

Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Årets resultat har inte varit tillfredsställande för Prevas beroende på en för låg beläggning och engångskostnader. Under årets sista månader har Prevas fått in rekordmånga order. Det innebär att vi mycket glädjande stänger sista kvartalet med ”all time high” i orderingång. Neddragningar hos våra kunder har inte påverkat Prevas i den omfattning vi fruktade, även om året som helhet inte har varit så bra som vi önskat. Vi har inte tappat kunder eller ramavtal utan tvärtom har efterfrågan från en del kunder ökat. Detta trots att vi verkar inom branscher och marknader som i sin tur påverkas av det globala marknadsläget.

Under sista kvartalet har vi tecknat några strategiska partnerskap, bl.a. med Outokumpu där vi tillsammans med kunden ska minska energiförbrukningen och CO2 utsläpp i deras verksamhet. Vidare har vi även arbetat med konsolidering av årets tre företagsförvärv.

Prevas har under året genomfört ett antal förvärv som medfört att vi både har blivit större och bättre. Genom förvärv av Zetiq Development, Rhemispheres och Autsyde samt uppstart av nytt kontor i Örebro kan vi nu vidareutveckla, bredda och tydliggöra affärserbjudandet till nya och befintliga kunder. Vi kan på ett bättre sätt genomföra förstudier och helhetsåtaganden samt ta helhetsansvar för förändringsprojekt. Det innebär att vi kan nå kunden i ett tidigt skede och möta marknadens behov av verksamhetsutveckling på en högre strategisk nivå för att därefter även kunna leverera systemlösningar och produkter. Det är vi ganska ensamma om på marknaden. De investeringar och nysatsningar vi gjort i år har påverkat Prevas resultat negativt, men framtidsinvesteringen och arbetet med den interna konsolideringen av våra affärserbjudanden kommer att ge bra återbäring framöver.

Under åren har Prevas byggt upp en kunskap och erfarenhet som gynnar våra kunder i form av tid och pengar. Genom detta kan vi avläsa ett allt större intresse för Prevas teknikplattformar och produkter. En annan trend är att det allt mer efterfrågas avancerad inbyggd intelligens i produkter som traditionellt sett inte har intelligens, från cykelhjälmar till sjukvårdsutrustning. Prevas har redan i många år varit en innovativ utvecklingspartner och hjälpt sina kunder att vinna såväl teknikpriser som marknadsandelar.

I början av januari offentliggjorde Prevas att Karl-Gustav Ramström kommer att tillträda som VD senast den 1 april 2013. Ramström kommer närmast ifrån SSAB som Executive Vice President och CTO och har haft flera ledande chefsbefattningar inom ABB-koncernen. Ramströms erfarenhet och djupa förståelse för vår marknad ger oss en VD med starkt marknadsfokus och stort kontaktnät.

Prevas fortsätter på den inslagna linjen med fler systemleveranser och samtidigt med fokus på hög konsultbeläggning. Idag kommer cirka 40 procent av vår omsättning från systemåtaganden. Detta är en positiv utveckling som visar att Prevas numera ses som partner till våra kunder. Prevas strategi är att nischa sig starkt inom de branscher och teknikområden vi aktivt bearbetar.

Sammanfattningsvis ser vi med tillförsikt fram emot 2013 genom gjorda nyförvärv, bra orderingång och en ny mycket erfaren VD.

Mats Åström, tf CEO och CFO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Åström, tf CEO, CFO Prevas AB
Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65, E-mail: mats.astrom@prevas.se

Helena Lundin, Informationschef Prevas AB
Tfn: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55, E-mail: helena.lundin@prevas.se

Prevas bokslutskommuniké 2012 i sin helhetPDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008