Hem
dk  no  en  

Välkommen till Prevas AB:s (publ) årsstämma den 8 april 2014

Prevas AB:s (publ), org.nr 556252-1384, årsstämma äger rum tisdagen den 8 april 2014, kl.17.30 på Elite Stadshotellet, Stora Torget, i Västerås.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 april 2014. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vidare anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdag den 2 april 2014 klockan 12.00 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, t ex för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på Prevas webbplats, www.prevas.se/arsstamma, tisdag den 4 mars 2014. En annons om kallelsen införs i Svenska Dagbladet och Vestmanlands Läns Tidning tisdag den 4 mars 2014.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Prevas webbplats, www.prevas.se/arsstamman från och med den 4 mars 2014.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Prevas AB (publ) 2014.PDF

För mer information och uppföljning

Helena Lundin, Kommunikationschef, Prevas AB
E-post: helena.lundin@prevas.se, Tel: 021-360 19 20, Mobil: 070-608 75 55

Informationen är sådan som Prevas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2014 kl 08.30.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008