Hem
dk  no  en  

Prevas bokslutskommuniké 2013

JANUARI - DECEMBER

 • Nettoomsättning 687,8 Mkr (645,6
 • Resultat före av- och nedskrivningar 7,4 Mkr (17,4)
 • Rörelseresultat EBIT –10,6 Mkr (2,2)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,5 % (0,3)
 • Resultat efter skatt –16,5 Mkr (0,5)
 • Resultat per aktie –1,65 kr (0,07)
 • Ingen utdelning föreslås

OKTOBER - DECEMBER

 • Nettoomsättning 183,9 Mkr (173,9)
 • Resultat före av- och nedskrivningar 5,2 Mkr (–3,9)
 • Rörelseresultat EBIT –2,5 Mkr (–12,3)
 • Rörelsemarginal EBIT –1,4 % (–7,0)
 • Resultat efter skatt –7,6 Mkr (–8,6)
 • Resultat per aktie –0,77 kr (–0,87)
Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Efter en period av osäkerhet och lågkonjunktur har intresset av att blicka framåt växt hos våra kunder. Allt fler kunder vill diskutera samarbete och partnerskap med Prevas. Vi tror att detta, bland annat, beror på att vår förståelse för kundernas verksamheter och affärer värderas högt. Men också att våra tekniska spetskompetetenser, tjänster och erbjudanden ger dem möjligheter till konkurrenskraftigare produkter och mer effektiva IT-stöd och arbetssätt. Tendensen kunde skönjas redan under föregående kvartal och vi kan nu också mäta den i form av en högre orderingång. Årets sista kvartal blev ”all time high” i orderingång.

Fokus på lönsamhet har även i kvartal fyra varit prioriterat. Inom affärsområdet Management Consulting, som inte nått upp till förväntningarna och påverkat resultatet negativt, har vi genomfört nödvändiga kostnadsbesparande åtgärder som belastat kvartalet. Affärsrådgivning för strategiska och operativa beslut samt att leverera tjänster i gränslandet mellan affärsverksamheten och IT, är alltjämt en prioriterad del av vår verksamhet. Verksamheten leds idag av en av våra mest erfarna chefer inom management consulting och är numera bättre balanserad och integrerad med Prevas övriga verksamhet.

Affärsområdet Produktutveckling har präglats av att stora delar av teknik- och tillverkningsindustrin har haft ett kämpigt år med stora besparingsprogram. Detta har lett till en större återhållsamhet vad gäller investeringar i nya produkter vilket i sin tur påverkat efterfrågan på Prevas konsulttjänster och lösningar. Här ser vi dock en viss återhämtning under kvartal fyra och antalet förfrågningar av våra tjänster har ökat.

Affärsområdet Industrisystem som erbjuder lösningar för effektivare produktion, logistik, energieffektivitet och underhåll har under året lyckats bra och ser framöver en fortsatt stark efterfrågan på deras tjänster.

Vi har startat ett nytt expertcenter, s.k. Center of Excellence, för Produktionslogistik. Produktionslogistik är ett område som fått en allt större betydelse i industrin. Detta på grund av ökade krav på kortare leveranstider och kvalitetsäkerhet, spårbarhet, en mer flexibel produktion och inte minst krav på mindre kapitalbindning. I mer än 30 år har Prevas specialister utvecklat och levererat system för produktionslogistik till världsledande företag.

Ett nytt koncernavtal har tecknats mellan Prevas och försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Prevas är utvald till prioriterad leverantör för tjänster inom bland annat systemarbete, programvara, elektronik, mekanik och test.

Vissa positiva signaler avslutade året och förhoppningsvis bottnade lågkonjunkturen ut under hösten. Prevas omsättning ökade 2013 jämfört med föregående år. Vi har idag en god beredskap att fortsätta arbeta ännu mera målinriktat och kostnadseffektivt med att erbjuda innovativa och industriella lösningar till våra företagskunder. Tillsammans hjälps vi åt för att bibehålla och öka deras konkurrenskraft, vilket är ett överlevnadsvillkor för svensk och nordisk industri. Min tro är därför stark att trenden kommer att fortsätta; att våra kompetenser, tjänster och erbjudanden kommer att efterfrågas alltmer framöver.

Jag vill också passa på att hälsa Andreas Lindahl välkommen till Prevas som vår nya CFO. Andreas började sin första arbetsdag den 3 februari 2014.

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Andreas Lindahl, CFO, tfn 021-360 19 34, 070-547 08 25

Läs bokslutskommunikén i sin helhet.PDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008