Hem
dk  no  en  

Information från Prevas årsstämma

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att utdelning lämnas med 0,30 kr per aktie. Avstämningsdag är den 11 april 2013.

Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Claes Dinkelspiel, Ulrika Grönberg, Göran Lundin, Stieg Westin och Bengt-Erik Lindgren (nyval).

Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.

Vid årsstämman valdes revisionsbolaget KPMG AB med Ove Wallinder som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år.

Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordförande, 120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.

Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Claes Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst
1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35

Karl-Gustav Ramström, President and CEO Prevas AB
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se, Mobil: 070-349 20 90

Mats Åström, vice CEO och CFO Prevas AB
E-mail: mats.astrom@prevas.se, Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008