Hem
dk  no  en  

Kallelse till årsstämma i Prevas AB

Aktieägarna i Prevas AB (publ), org.nr 556252-1384, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 april 2013, kl.17.30 på Aros Congress Center, Hörsalen, Munkgatan 7, Västerås.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  • dels vara registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear ”) förda aktieboken tisdagen den 2 april 2013,
  • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 2 april 2013 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, fax 021-360 19 29 eller e-post till arsstamma@prevas.se.

Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, t ex för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear tisdagen den 2 april 2013. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 2 april 2013.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall även uppvisas på stämman. Fullmaktens gilltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall sådant deltagande anmälas hos bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.prevas.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begärd det och uppger sin postadress.

UPPGIFTER OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 10 102 361, varav 820 160 aktier av serie A och 9 282 201 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till 10 röster per aktie och aktier av serie B berättigar till 1 röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 17 483 801. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. (Under denna punkt lämnar verkställande direktören redogörelse för verksamheten.)

8. Beslut

    a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

    b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag, samt

    c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antalet styrelseledamöter.

10. Val av styrelse, styrelseordförande samt vice styrelseordförande och revisor.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Val av ledamöter i valberedning.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

15. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) - Förslag till beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att av bolagets disponibla vinstmedel, 37 696 166 kronor, skall utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,30 kronor per aktie (föregående år 2 kronor) samt återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 11 april 2013. Om stämman beslutar så, beräknas utdelning utsändas genom Euroclears försorg den 16 april 2013.

Punkt 12 – Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att föregående års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fortsätter att tillämpas. Förslaget i dess helhet finns intaget i styrelsens förvaltningsberättelse i årsredovisningen. 

Punkt 14 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 010 236 aktier av serie B i bolaget, innebärande en aktiekapitalökning om högst 2 525 590 kronor, vilket motsvarar cirka 10% av samtliga aktier i bolaget.  Betalning skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest förenas med villkor.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission). Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Förslag till val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås Frans-Henrik Schartau.

Punkt 9 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslås bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 - Förslag till val av styrelse, styrelseordförande samt vice styrelseordförande och revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna Göran Lundin, Stieg Westin, Claes Dinkelspiel, Ulrika Grönberg. Nyval föreslås av Bengt-Erik Lindgren. Christina Liffner och Karl-Gustav Ramström har meddelat att de inte ställer upp för omval. Till styrelsens ordförande föreslås Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens motiverande yttrande på bolagets hemsida www.prevas.se.

Omval föreslås av revisionsbolaget KPMG AB med Owe Wallinder som huvudansvarigrevisor.

Punkt 11 - Förslag till beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordföranden, 120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning.

Punkt 13 - Val av ledamöter i valberedning

Valberedningen skall ta fram förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och styrelseordförande samt i förekommande fall revisorer. Valberedningen föreslås ha fyra (4) ledamöter, varav högst två (2) får vara medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslås att intill utgången av nästa årsstämma bestå av Jan Karlsson, Anders Hallqvist, Claes Dinkelspiel och Göran Lundin. Valberedningen skall utse en ordförande för sitt arbete. Styrelsens ordförande eller styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete skall ersättas av bolaget. Lämnar ledamot valberedningen innan dess att arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av de kvarvarande medlemmarna av valberedningen. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.prevas.se/arsstamma. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Västerås i mars 2013, Prevas AB (publ)

Styrelsen
Prevas AB, Box 4, 721 03 Västerås, besöksadress: Legeringsgatan 18,
tel 021-360 19 00, fax 021-360 19 29
www.prevas.se, org.nr 556252-1384

För ytterligare information kontakta:

Helena Lundin, Informationschef Prevas
E-mail: helena.lundin@prevas.se, tfn: 021-360 19 20, mobil: 070-608 75 55

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008