Hem
dk  no  en  

Prevas delårsrapport januari - mars 2013

JANUARI - MARS

  • Omsättning 172,0 Mkr (173,3)
  • Rörelseresultat EBIT –0,4 Mkr (12,1)
  • Rörelsemarginal EBIT –0,2 % (7,0)
  • Resultat efter skatt –1,4 Mkr (8,8)
  • Resultat per aktie –0,13 kr (0,84)
  • Likvida medel 14,6 Mkr (9,0)


Mats Åström

VD-KOMMENTAR

Prevas resultat har de senaste kvartalen inte varit tillfredsställande och vi fokuserar i nuläget mer på lönsamhet och konsolidering än på tillväxt. Det första kvartalet innehöll även två förre arbetsdagar jämfört med samma kvartal 2013. Nya förvärv har hjälpt till att upprätthålla omsättning och order-ingång på en relativt hög nivå men marknaden präglas fortfarande av återhållsamhet pga det osäkra konjunkturläget. Stora industriföretag är avvaktande när det gäller att ta större investeringar och en stark svensk kronkurs försvårar också det svenska exportläget. Sammantaget har detta påverkat oss genom utebliven tillväxt och lägre beläggningsgrad.

Som nytillträdd VD är jag glad att se att min bild av Prevas stämmer överens med den erfarenhet jag har av företaget efter två tidigare år som styrelseledamot. Prevas har ett gott rykte på marknaden, kundbasen är solid och vi har många spännande projekt som det går att vidareutveckla. Där jag kan se att vi kan förbättra oss är att Prevas måste bli bättre på att berätta om sina styrkor. Tydliggöra att vi har ett brett affärserbjudande och att vi förmår att vara en strategisk partner till våra kunder.

Ett exempel på när vår styrka kommer till sin rätt, är när vi tog hem den nya ordern från Arla Foods. Ordern består av ett helhetsåtagande där Prevas står för både projektledning och implementation. En av anledningarna till att uppdraget gick till oss är att vi med väldigt kort varsel kunde sätta ihop en stor projektorganisation som genomför utvecklingsarbetet redan under våren.

Förvärvet av PSIAM, med specialistkompetens inom IT-lösningar för underhåll, ger oss ett viktigt komplement till vårt erbjudande inom industriell IT. Detta är ett strategiskt viktigt förvärv som passar väl in i vår strategi att kunna erbjuda kunder mer kompletta lösningar. Andra viktiga förvärv som vi genomförde under 2012 och som vi nu ska fokusera på utväxling av är Autsyde, Rhemispheres och Zetiq Development.

Affärsområdet Management Consulting är fortfarande under uppbyggnad. I kombination med det avvaktande läget på marknaden har verksamheten inte utvecklats i den takt som förväntats. Vi ska fortsätta bygga upp, konsolidera och paketera detta affärsområde så att det i högre grad införlivas i företagets verksamhet. Fokus är på verksamhetsnära förbättringsarbeten.

Inom vårt affärsområde Produktutveckling ser vi att kunder, nuvarande och potentiella, intar en avvaktande hållning, vilket innebär att vi kortsiktigt måste säkerställa en förbättrad beläggningsgrad.

Sammanfattningsvis så är vår förväntan att det osäkra marknadsläget inte kommer att försämras ytterligare utan snarare att vi får se förbättringar under andra delen av året. Fokus kommer att vara på att öka lönsamheten snarare än tillväxten. När väl konjunkturen förbättras kommer vi att dra nytta av vårt goda renommé, våra kompetenta medarbetare och vår under 27 år upparbetade position som utvecklingspartner till nordisk industri. Jag hoppas att min bakgrund med erfarenhet från både SSAB och ABB-koncernen kan bidra till att vi når våra mål.

Karl-Gustav Ramström, CEO Prevas AB

För ytterligare information kontakta:
Karl-Gustav Ramström, CEO, tfn 021-360 19 00, 070-349 20 90
Mats Åström, tf CEO och CFO, tfn 021-360 19 34, 070-191 31 65

Läs delårsrapporten jan-mars 2013 i sin helhet.PDF

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008