Hem
dk  no  en  

Information från Prevas årsstämma

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag att utdelning lämnas med 2,00 kr per aktie. Avstämningsdag är den 29 mars 2012.
 
Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter. Till styrelse-ledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Claes Dinkelspiel, Ulrika Grönberg, Christina Liffner, Göran Lundin, Stieg Westin och Karl-Gustav Ramström.
 
Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin och till vice ordförande Stieg Westin.
 
Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordförande, 120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.
 
Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 
Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Claes Dinkelspiel, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.
 
Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.
 
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier och att bolagets innehav vid var tid inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på Nasdaq OMX Stockholm med iakttagelse av börsens regler och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med och för finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska i första hand ske till överlåtare av sådana företag som förvärvas av bolaget, men får i andra hand, om sådan överlåtelse inte kan genomföras, ske på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse ska ske till ett pris inom den s.k. spreaden vid tidpunkten för beslutet om överlåtelsen samt i förekommande fall med iakttagande av börsens regler. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget, eller annars med villkor.

För mer information och uppföljning

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35
 
Mats Lundberg, President and CEO Prevas AB
E-mail: mats.lundberg@prevas.se, Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40
 
Mats Åström, vice CEO och CFO Prevas AB
E-mail: mats.astrom@prevas.se, Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-191 31 65
 
Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge, Förenade Arabemiraten och Indien med drygt 550 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm.

Produktinloggning
Prevas

Med spetskompetens inom
inbyggda system och
industriell IT bidrar Prevas
med innovativa lösningar 
som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008