language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2024-06-28

Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

Teckningsoptioner i Prevas teckningsoptions­program 2021/2024 har under juni 2024 utnyttjats för teckning av 148 337 B-aktier i bolaget.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har antalet B-aktier ökat med 148 337, från 12 314 093 B-aktier till 12 462 430 B-aktier. Därmed uppgår antalet aktier i bolaget till 12 885 230 aktier, fördelat på 422 800 A-aktier och 12 462 430 B-aktier.

Som en följd av ökningen av antalet B-aktier har antalet röster i bolaget ökat från 16 542 093 röster till 16 690 430 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 klockan 09.30.