language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-05-11

Information från Prevas årsstämma 2023

Prevas AB:s årsstämma ägde rum torsdagen den 11 maj 2023 på Prevas huvudkontor i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 4,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2022. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 15 maj 2023 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 19 maj 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter.

Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter; Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark och Christer Wallberg samt nyval av Johan Strid som styrelseledamot. Som styrelsens ordförande omvaldes Christer Parkegren. Årsstämman beslutade även om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för kommande mandatperiod, ska utgå med 440 000 kronor till ordförande och med 220 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av högst 1 273 689 B-aktier vilket motsvarar cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram (LTI 2023/2026) omfattande ledande befattningshavare i Prevas-koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 47 500 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om cirka 189 kronor, motsvarande ett belopp uppgående till 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 21 handelsdagar mellan den 11 april 2023 till 10 maj 2023. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för det andra kvartalet 2026, dock senast en månad från och med den 31 augusti 2026.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på webbsidan.