language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2023-02-09

Prevas bokslutskommuniké 2022

Ökad omsättning och rörelseresultat.
Förslag på utdelning om 4,50 kr/aktie (3,50).

Oktober-december 2022

 • Nettoomsättning 389,7 Mkr (319,9)
 • Rörelseresultat EBITA 52,2 Mkr (43,3)
 • Rörelsemarginal EBITA 13,4% (13,5)
 • Rörelseresultat EBIT 50,5 Mkr (42,4)
 • Rörelsemarginal EBIT 13,0% (13,2)
 • Resultat efter skatt 35,9 Mkr (37,8)
 • Resultat per aktie före utspädning 2,74 kr (3,05)
 • Resultat per aktie efter utspädning 2,66 kr (3,05)

Januari-december 2022

 • Nettoomsättning 1 324,0 Mkr (1 186,9)
 • Rörelseresultat EBITA 164,5 Mkr (136,8)
 • Rörelsemarginal EBITA 12,4% (11,4)
 • Rörelseresultat EBIT 159,2 Mkr (133,2)
 • Rörelsemarginal EBIT 12,0% (11,1)
 • Resultat efter skatt 121,9 Mkr (102,8)
 • Resultat per aktie före utspädning 9,32 kr (8,08)
 • Resultat per aktie efter utspädning 9,03 kr (8,08)
Prevas bokslutskommuniké 2022

VD HAR ORDET

Stabil avslutning på året.

Starkt kvartal och år

Nettoomsättningen fjärde kvartalet 2022 ökade till 390 Mkr (320), vilket motsvarar en ökning om 22 procent. Drygt hälften av den tillväxten är organisk och resterande härstammar från förvärv. Ser vi på helåret rörande omsättningen så ökade den till 1 324 Mkr (1 187), vilket motsvarar en ökning med 12 procent.

EBITA-resultatet under årets fjärde kvartal blev 52,2 Mkr (43,3), vilket motsvarar en ökning om 21 procent. EBITA-marginalen blev 13,4 procent (13,5). EBITA-resultatet ökade på helåret till 164,5 Mkr (136,8), vilket motsvarar en ökning om 20 procent och en helårsmarginal på 12,4 procent.

Vinsten per aktie minskade i kvartalet till 2,74 (3,05), främst på grund av finansiella kostnader och ökad skatt jämfört med motsvarande period förra året. På helåret har vinsten per aktie före utspädning ökat till 9,32 (8,08), det vill säga med 15 procent. Baserat på bolagets utdelningspolicy, resultatet och den goda finansiella positionen föreslår styrelsen en utdelning om 4,50 kr per aktie (3,5), vilket är en höjning med 29 procent. Den rekommenderade utdelningen medger dessutom möjlighet att fortsätta vår tänkta tillväxt under 2023.

Hårt arbete och progress

Under kvartalet har vi utökat vårt nätverk med nya noder genom förvärv. I början på november anslöt Koteko AB och Koteko Installation AB. Dessa bolag ger en god förstärkning inom avancerad industriell automation, speciellt inom de heta områdena energi- och processindustri. Under samma period anslöt även Myra Industriell Design AB. Myra har gett en spjutspetsförstärkning inom industriell och användarcentrerad design, där en stor del av arbetet riktas mot Life Science-sektorn.

En viktig pusselbit i strategin är att anpassa varje integration för att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för att utveckla verksamheterna på bästa sätt. Det är ett arbete som fortgått under kvartalet och förutsättningarna för en positiv utveckling ser goda ut i alla förvärven från 2022. Under perioden har även en överenskommelse gjorts att 40 procent av Prevas Gävle AB förvärvas av Prevas AB. Därmed blev ägandet i det dotterbolaget 100 procent från starten av 2023.

Kvartalet har också inneburit vidare arbete rörande kommunikation med investerare. Flera möten med lokala aktiesparföreningar och deltagande på olika former av investerardagar arrangerade av banker och analysfirmor har skett under perioden. Likaså har förberedelse gjorts för presentation av bokslutskommuniké där en ordnad och publik dialog kan ske med investerarkollektivet.

Dialogen med kunderna har varit djup och givande som alltid inför avslut av ett år och planeringen för ett nytt kalenderår. På samma sätt har dialogen med våra partners varit intensifierad under perioden med planer för stundande år. Både relationerna med kunder och med partners är långsiktiga och mycket viktiga att odla för gemensamma framgångar. Under perioden har också nya partnerskap inletts. Ett exempel på nytt uppdrag under perioden, där vi tar ett steg på vägen mot en mer klimatneutral ståltillverkning, är lösningen åt Celsa Armeringsstål i Norge. Lösningen innebär leverans av senaste generationen av optimeringsmjukvaran FOCS. Vi ser ett ökande intresse från våra kunder att uppgradera sina fossilbränsleeldade ugnar till fossilfria alternativ. Att vara med och utveckla framtidens fossilfria ståltillverkning är viktigt och känns väldigt stimulerande.

Full fart framåt

Avslutningen av ett verksamhetsår innebär ofta översyn av strategier och planer. Även så har skett under 2022 och vi har validerat att framarbetad vision, mission och strategi ligger fast. Vår långsiktiga strävan är att förtjäna att uppfattas som ett premiumbolag där vi tillför ett högt värde till alla våra intressenter. Vi har tagit bra steg de senaste åren och vi ska ta nya steg på den resan under 2023. Vi avslutade 2022 med hög intensitet och vi inleder året med full fart framåt.

Tack alla kunder, partners, ägare och medarbetare för det gångna året och vi ser fram emot en fortsatt spännande resa.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023, kl. 08.30.

Prevas bokslutskommuniké 2022, i sin helhet. Pdf, 1.7 MB.