language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-07-19

Prevas delårsrapport jan-juni 2022

Stabilt kvartal med ökad lönsamhet.

April-juni 2022

 • Nettoomsättning 335,3 Mkr (313,2)
 • Rörelseresultat EBITA 34,9 Mkr (29,8)
 • Rörelsemarginal EBITA 10,4% (9,5)
 • Rörelseresultat EBIT 33,6 Mkr (28,9)
 • Rörelsemarginal EBIT 10,0% (9,2)
 • Resultat efter skatt 28,7 Mkr (17,5)
 • Resultat per aktie före utspädning 2,16 kr (1,35)

Januari-Juni 2022

 • Nettoomsättning 650,8 Mkr (614,1)
 • Rörelseresultat EBITA 79,1 Mkr (61,3)
 • Rörelsemarginal EBITA 12,2% (10,0)
 • Rörelseresultat EBIT 76,9 Mkr (59,6)
 • Rörelsemarginal EBIT 11,8% (9,7)
 • Resultat efter skatt 60,4 Mkr (40,4)
 • Resultat per aktie före utspädning 4,63 kr (3,10)
Delårsrapport jan-mars 2022

VD HAR ORDET

God framdrift.

Resultatökning

Under andra kvartalet ökade omsättningen till 335 Mkr (313). EBITA-resultatet ökade relativt mer än omsättningen och blev 34,9 Mkr (29,8). EBITA-marginalen ökade och landade på 10,4% (9,5). Vinsten per aktie ökade till 2,16 (1,35).

Under det andra kvartalet blev vi 62 fler medarbetare vilket är riktigt roligt. En tredjedel av dessa kom via organisk tillväxt och två tredjedelar från våra två nya verksamheter som gått in i Prevas. Totalt sett har vi ökat med 87 medarbetare under halvåret, motsvarande en ökning om 11,5%.

Sett över tid har omsättning och vinst ökat stadigt och starkt. Även detta kvartal så gjorde vi framsteg på alla punkter och levererade en marginal över det långsiktiga målet. Vinstökningen om 17% är mer än det dubbla mot omsättningsökningen på cirka 7%. Omsättningen justerat för Tritech Solutions AB som ingick i Evotech-förvärvet men avyttrades samma år, ökade med ca 12%. Den aspekten klingar av under tredje kvartalet då bolaget avskildes 1 augusti 2021.

Framsteg

Vi har en långsiktig plan om att bygga ett strukturkapital som skapar värde för våra kunder och intressanta arbetsuppgifter för våra medarbetare. Under kvartalet adderades en ny viktig byggsten i och med certifieringen av vårt Köpenhamnskontor för ISO 13 485. En standard för kvalitetsledning för medicintekniska produkter. Inom Life Science finns exempelvis krav på hög säkerhet, tillförlitlighet och regulatoriska krav. Certifieringen utmärker oss jämfört med andra leverantörer och uppfyller kraven från våra kunder. Prevas är det första utvecklingshuset i Danmark som erhållit detta certifikat. Våra kontor i Sundbyberg och Uppsala är redan sen en tid tillbaka certifierade enligt standarden.

Vi har också satsat på att etablera nya noder i vårt nätverk. Ett exempel är en ny User Experience-enhet i Stockholm som vi initierat under kvartalet. Vi har goda erfarenheter från en etablering i Malmö sedan tidigare och breddar nu förmågan till Stockholmsregionen. Det finns ett stort intresse bland till exempel Life Science-kunder att erhålla en bra design som ger goda användarupplevelser och likaså finns det ett stort behov och intresse i industrin att modernisera sina användarupplevelser. Detta har också gjort det attraktivt för medarbetare med denna profil att söka sig till Prevas för att kunna göra stor skillnad i uppdragen. Ett annat exempel på ny nod är en ny Life Science-avdelning i Göteborg. Life Science är ett av Prevas starkaste områden och nu använder vi den plattformen till att bygga upp en lokal närvaro för det kundsegmentet i Göteborgsregionen.

Utöver tillväxt i befintliga enheter och start av nya enheter så har vi välkomnat två nya bolag in i Prevas, factor10 solutions AB och BitSim NOW AB. Båda enheterna har direkt vid inträdet etablerat kunduppdrag tillsammans med andra Prevasenheter. Det är ofta där vi börjar - gemensamma uppdrag och relevant integration stegvis därefter. En integration som kan vara lite olika beroende på förutsättningarna. Under kvartalet har också arbetet med att leta upp nya potentiella enheter pågått, vilket är en kontinuerlig process. Om någon entreprenör eller företagsledare är nyfiken är man välkommen att ta kontakt för en dialog.

Framåtanda

Framtiden är alltid oviss, och så även nu. Det vi vet är att det är viktigt att vara anpassningsbar och dynamisk. Det är något vi förberett oss på inom Prevas med starka kundrelationer, mycket hög kompetens och förmåga att hantera olika slags åtaganden, erbjudanden som är väldigt spetsiga, strukturkapital som tillför värde och konkurrenskraft. Lägg därtill ett sinne för aktivitet och att söka sig framåt i alla lägen.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022, kl. 08.30.

Prevas delårsrapport jan-juni 2022, i sin helhet. Pdf, 1.5 MB.