language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-05-18

Information från Prevas årsstämma 2022

Prevas AB:s årsstämma ägde rum onsdag den 18 maj 2022 på Prevas huvudkontor i Västerås. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 20 maj 2022 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 25 maj 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter; Robert Demark, Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus och Christer Wallberg. Som styrelsens ordförande omvaldes Christer Parkegren. Årsstämman beslutade även om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för kommande mandatperiod, ska utgå med 400 000 kronor till ordförande och med 200 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 273 689 B-aktier vilket motsvarar cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på https://www.prevas.se/arsstamma.