language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-04-28

Prevas delårsrapport jan-mars 2022

Urstark start på året.

Januari-mars 2022

  • Nettoomsättning 315,6 Mkr (300,9)
  • Rörelseresultat EBITA 44,2 Mkr (31,6)
  • Rörelsemarginal EBITA 14,0% (10,5)
  • Resultat efter skatt 31,7 Mkr (22,9)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,47 kr (1,75)
Delårsrapport jan-mars 2022

VD HAR ORDET

Stabil och stark utveckling.

Betryggande start

Starten på 2022 har varit riktigt stark. Bra marginal, ökad omsättning, ökning av antal medarbetare och intensiva arbeten med förvärv. Omsättningen landade på 316 Mkr (301). EBITA-resultatet blev 44,2 Mkr (31,6). EBITA-marginal första kvartalet 2022 blev 14,0% (10,5%). Vinsten per aktie blev 2,47 kr (1,75), en ökning med 41%.

Om vi jämför vår starka start med våra nyligen lanserade finansiella mål överträffar vi vida marginalmålet om tio procent. Ska man leverera på det målet, minst tio procent över tid, så behöver man överprestera i riktigt goda tider. Som premiumbolag bör Prevas således prestera väl över målet i dessa tider och speciellt i kvartal med många arbetsdagar då marginalen i konsultbolag kan variera mellan olika kvartal. Vi når samtidigt inte riktigt upp till tillväxtmålet som ligger på tio procent. En av anledningarna till det är avyttringen av en verksamhet som låg utanför Prevas kärnverksamhet. Exkluderat den avyttringen landar omsättningsökningen på tio procent vilket är helt i paritet med målet. Viktigt att kommentera är att vårt fokus inte är enskilda kvartal. Vi strävar efter att bygga en sund verksamhet som utvecklas över tid och som är attraktiv för alla våra intressenter som kunder, medarbetare, partners, ägare och samhälle.

Tillväxt

Under ett antal år så har vi arbetat med att stärka vårt varumärke. Det arbetet intensifierades under slutet på förra året och därtill har extra engagemang lagts på rekrytering. Under kvartalet växte vi från 756 medarbetare till 781 medarbetare, en ökning med tre procent. Det är glädjande att se att vårt arbete ger resultat och allt fler personer söker sig till Prevas. Det är och kommer fortsättningsvis att vara ett stort fokus på arbetsglädje och att erbjuda spännande uppdrag där man kan göra nytta, inte bara för ekonomin utan också för planeten och människor.

Utöver att rekrytera fler kollegor har vi också arbetat med förvärv. Det arbetet resulterade i två förvärv som annonserats strax efter periodens utgång, factor10 och BitSim NOW. Tillskotten motsvarar tillsammans en årsomsättning 2021 på nästan 80 Mkr, mer än 40 nya medarbetare och ett antal nya underkonsulter. Det är roligt i sig att bli fler och större men antalet medarbetare är inte vår största drivkraft. Vi vill odla ett nätverk med människor och enheter som är riktigt bra i sig och som kan samarbeta för att skapa innovativa och mycket slagkraftiga kombinationer. Med de nya tillskotten så förstärker vi både förmågan till åtaganden och spetsuppdrag. Mer information finns i publicerade pressreleaser.

Arbetet med förvärv kommer att fortgå och endast när alla parametrar står rätt så sker realisering. Företagsledare, ägare och entreprenörer som är nyfikna på att bli en del av Prevas nätverk är välkomna att kontakta Prevas för en dialog.

Omvärld

Den aggressiva invasionen i Ukraina har under första kvartalet satt prägel på omvärlden, och kommer påverka på flera plan framåt. Det är givetvis hemskt och medför ett mycket stort mänskligt lidande. För Prevas del har vi inte haft medarbetare, partners eller kunduppdrag i varken Ryssland eller Ukraina och påverkan på affärerna är i det direkta och omedelbara perspektivet mycket ringa.

Andra aspekter som inflation, pandemieffekter, transportproblem och problem med råvaror, material och halvledarkomponenter skapar totalt sett en osäkerhet inför framtiden. Kvartalet har trots detta präglats av en mycket stark efterfrågan, dock inte fullt så intensiv som under andra halvåret 2021. Inom segment som Life Science, försvar och telekom är efterfrågan mycket stark och inom tillverkande industri är efterfrågan god med indikationer på översyn bland kunderna inför framtiden.

Strategisk partner

Under kvartalet meddelade Göteborgs Spårvägar att man valt Prevas som leverantör för förvaltning och utveckling av deras underhållssystem. Det är ett fint betyg att bli utvald via offentlig upphandling och bra med avtal som sträcker sig över en längre tid. Avtal som löper över längre tid har även signerats med Nye Veier i Norge där vi ska leverera digitala tjänster till deras drifts- och underhållssystem. Vår expertis ska också bidra till att Nye Veier kan realisera sin framtidsambition om att vara en nytänkande drivkraft inom den norska transportsektorn. Även detta är inom offentlig sektor och är en bra framtidssäkring och stabil kund.

2022

Med en stark start 2022 ser vi framtiden an. Det råder många osäkerheter i omvärlden och vart än konjunkturen och efterfrågan tar vägen är framtiden i våra egna händer. Vi på Prevas kommer att stadigt utveckla vår verksamhet med fokus på att skapa värde för kunderna och vidareutveckla en attraktiv arbetsplats för oss som är ombord.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022, kl. 08.30.

Prevas delårsrapport jan-mars 2022, i sin helhet. Pdf, 1.3 MB.