language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2022-02-11

Prevas bokslutskommuniké 2021

Historiska rekord av Prevas. Förslag utdelning 3,50 kr/aktie (2,00).

Oktober-December 2021

  • Nettoomsättning 319,9 Mkr (202,7)
  • Rörelseresultat EBIT 42,4 Mkr (15,5)
  • Rörelsemarginal EBIT 13,2 % (7,6)
  • Resultat efter skatt 37,8 Mkr (13,4)
  • Resultat per aktie 3,05 kr (1,32)

Januari-December 2021

  • Nettoomsättning 1 186,9 Mkr (771,7)
  • Rörelseresultat EBIT 133,2 Mkr (65,6)
  • Rörelsemarginal EBIT 11,1 % (8,5)
  • Resultat efter skatt 102,8 Mkr (45,2)
  • Resultat per aktie 8,08 kr (4,55)
Bokslutskommuniké 2021

VD HAR ORDET

Stark utveckling.

Rekord på rekord

Det slogs flera rekord sista kvartalet 2021. Den totala omsättningen för fjärde kvartalet landade på 320 Mkr (203), vilket är en ökning om 58 procent. Även rörelseresultatet var rekordhögt i Prevas historia och uppgick till 42,4 Mkr (15,5), en ökning med 174 procent. Rörelsemarginalen var bland de högre i Prevas historia och uppgick till 13,2 procent (7,6). Slutligen så var vinsten per aktie även den på rekordnivå, 3,05 kr (1,32).

2021 och rekorden är historia. Det är framåt blicken riktas. Vi drar slutsatsen att vi är väl positionerade för en fortsatt utveckling av bolaget och har en stabil grund för tillväxt.

Baserat på bolagets utdelningspolicy, resultatet och den finansiella positionen föreslår styrelsen en utdelning om 3,50 kr per aktie (2,0), vilket är en höjning med 75 procent.

Skördetid och sådd

Under kvartalet färdigställdes det relativt omfattande integrationsarbetet som pågått under hela 2021, vilket gett oss större möjligheter att i slutet av året ytterligare fokusera på att driva våra affärer. Det i kombination med att sista kvartalet brukar vara starkt för konsultbolag, gav utrymme att skörda frukterna av hårt arbete också resultatmässigt.

Kvartalet har präglats av en stark marknad och efterfrågan hos våra befintliga kunder av Prevas tjänster och lösningar är mycket stor. Ett riktigt fint kvitto på styrkan i våra erbjudanden är också att potentiella kunder hör av sig, både från när och fjärran. Många av Prevas uppdrag och relationer är mycket långsiktiga och att vårda kunder och välkomna nya är att bygga för framtiden.

Arbetet med Employer Branding intensifierades under kvartalet och en förstärkt varumärkesplattform lanserades före jul. Det är ett arbete som involverat många medarbetare och som speglar Prevas på ett bra sätt både för medarbetare och för kandidater. Arbetet med rekrytering har varit prioriterat och under kvartalet har flera ledare och nya konsulter skrivit på för Prevas. Förstärkt medarbetarfokus och rekrytering är ett bra sätt att så och investera i framtiden.

Vi har också fått uppleva ytterligare en covid-våg, vilket är tragiskt ur flera aspekter. Samtidigt har vi lärt oss att leva med viruset och hantera det i det dagliga arbetet. Påverkan på affärerna var inte omfattande under kvartalet och hur det blir framgent får man se. Vi strävar efter att bygga ett företag som är dynamiskt, vaket och förberett på olika händelsescenarion och tar vara på de möjligheter som finns. Under perioden har vi både kunnat skörda från tidigare sådder och haft möjlighet att sätta ny sådd för framtiden.

Uppdrag som spänner bågen

Vi strävar efter att tillföra mervärden i våra uppdrag, utöver vår spetskompetens. Ett av de områdena där vi paketerat mervärdet är inom tekniska beräkningar. Spetskompetensen är beräkning och analys av till exempel tryckstegring och tryckavlastning i ställverk och transformatorer. En viktig aspekt när distribution av elkraft ska dimensioneras, som ju är av största vikt i elektrifieringen som pågår. Utöver spetskompetensen har Prevas egenutvecklade program och beräkningsmetoder och har även investerat i instrument. Allt detta möjliggör en aktiv affärsutveckling samtidigt som det ger spännande uppdrag för medarbetarna och bra värde för kunderna.

Ett annat område som är en paketering på toppen av spetskompetensen är ett antal tjänster som rör förvaltning, drift, underhåll och användandet av de system och produkter som vi levererar till våra kunder. Detta för att kunna erbjuda våra kunder supportavtal med stor flexibilitet och där varje kunds unika behov ska tillgodoses. Under året har exempelvis vårt supportteam hjälpt GKN ePowertrain att hålla nere stopptider i sin produktion genom att hantera incidenter och serviceförfrågningar, alla tider på dygnet. Att säkra produktionsverksamheters tillgänglighet är en tjänst och affär som värdesätts högt av Prevas kunder och som möjliggör samtidigt att Prevas kan investera och utveckla än starkare tjänster framåt.

En blick framåt

Med blicken fäst mot horisonten så ser vi stora framtidsmöjligheter. Fina möjligheter att göra gott med teknikens hjälp, att använda vår uppfinningsrikedom för att utveckla lösningar på komplexa problem, och att växa med uppgiften och skapa fortsatt gott ekonomiskt resultat. Vi hoppas kunna använda den fina plattform vi har i Prevas att hjälpa våra kunder, erbjuda medarbetare spännande arbetsuppgifter i ett modernt företag och attrahera nya kollegor. Vi strävar också efter att attrahera nya verksamheter till att bli en del av Prevas och det är ett långsiktigt arbete där vi hoppas skörda några frukter under kommande år.

Slutligen ett tack till alla intressenter för ett händelserikt och spännande år. Ser fram emot ett lika händelserikt 2022!

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022, kl. 08.30.

Prevas bokslutskommuniké 2021, i sin helhet. Pdf, 1.9 MB.