language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-07-21

Prevas delårsrapport jan-juni 2021

Starkt kvartal och första halvår.

APRIL - JUNI 2021

  • Nettoomsättning 313,2 Mkr (194,0)
  • Rörelseresultat EBITA 29,8 Mkr (14,6)
  • Rörelsemarginal EBITA 9,5 % (7,5)
  • Resultat efter skatt 17,5 Mkr (11,3)
  • Resultat per aktie 1,35 kr (1,14)

JANUARI - JUNI 2021

  • Nettoomsättning 614,1 Mkr (410,3)
  • Rörelseresultat EBITA 61,3 Mkr (36,8)
  • Rörelsemarginal EBITA 10,0 % (9,0)
  • Resultat efter skatt 40,4 Mkr (27,9)
  • Resultat per aktie 3,10 kr (2,80)
Delårsrapport jan-juni 2021

VD HAR ORDET

Styrka i framdriften.

Starkt kvartal och första halvår

Den goda utvecklingen i år fortsätter och resultatet för andra kvartalet är starkt. Att jämföra resultatet med andra kvartalet föregående år blir speciellt då hela världen drabbades av pandemin. Jämfört med första kvartalet i år så har andra kvartalet två arbetsdagar färre, vilket har en stor påverkan på lönsamheten. Trots det är vårt operativa resultat för andra kvartalet i paritet med första kvartalet.

Omsättningen landade på 313 Mkr (194), EBITA-resultatet på 29,8 Mkr (14,6), vilket motsvarar en marginal på 9,5 % (7,5) för andra kvartalet. Vinsten per aktie ökade till 1,35 kr (1,14).

I och med den starka utvecklingen av Prevasaktien har en kostnad tagits som belastar resultat efter skatt. Denna kostnad är hänförlig till det syntetiska optionsprogrammet som beskrivs mer utförligt på sid 14 i rapporten.

Framgångsrika kundsamarbeten

Marknadsläget upplever vi som mycket starkt. Flertalet kunder inom alla branscher är mycket aktiva och har stora utvecklingsbehov. Efterfrågan spänner sig från förstärkning i kundernas projekt till åtaganden i olika former. Under perioden har internationella kunder hört av sig inom både produktutveckling och produktionsutveckling, vilket vi ser som ett tecken på den starka marknadsposition Prevas har idag.

Ett kundsamarbete som vi är stolta över att få berätta om är det vi gjort tillsammans med 4Life Solutions. Tillsammans har vi utvecklat vattenrenaren SaWa, som kan göra rent dricksvatten på fyra timmar till människor i världens fattigaste länder. Tillgång till säkert dricksvatten kan minska förekomsten av en lång rad sjukdomar. Och varje år dör 500 000 personer för att de saknar tillgång till rent dricksvatten. Med hjälp av enbart solens strålar kan en SaWa förvandla biologiskt förorenat vatten till rent dricksvatten.

Viktigt arbete för framtiden

Sedan förvärvet av Evotech-koncernen den 4 januari har vi arbetat med integration och även med frågor runt delägande. Varje situation har hanterats med inblandade parter och det har resulterat i utköp av en del minoriteter, bildandet av ett nytt dotterbolag med delägande, Prevas InfoVis AB, och avyttringen av Tritech Solutions AB. Inget omvälvande var för sig men totalt en bra struktur för framtida expansion. Avyttringen ger också en bra betalning som kan användas i framtida potentiella förvärv.

I samband med halvårsskiftet förvärvade vi ett litet spjutspetsföretag inom Life Science, bolaget MEDQURE. Vi stärker därmed Prevas position ytterligare inom den allt ökande efterfrågan kring regulatoriska råd och certifieringar inom medicinteknik.

Under perioden har vi även lanserat ett internt långsiktigt incitamentsprogram som blev fulltecknat.

Jag riktar ett stort tack till alla medarbetare. Vi har jobbat nära våra kunder i komplexa uppdrag, vi har samtidigt för första gången på många år gjort en utdelning och på flera håll har det varit extraordinära insatser med integration. Tack för ett spännande första halvår och ser fram emot ett lika spännande andra halvår.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021, kl. 08.30.

Läs delårsrapporten jan-juni 2021, i sin helhet. Pdf, 1.5 MB.