language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-07-07

Prevas avyttrar Tritech Solutions AB

Prevas dotterbolag Tritech Technology AB, tillsammans med de tre minoritetsägarna i Tritech Solutions AB, har idag ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Tritech Solutions AB till Addtech Nordic AB.

Tritech Solutions AB har åtta anställda och omsatte ca 60 Mkr 2020. Prevas ägarandel är före avyttringen 51 procent. Avyttringen kommer ha en positiv engångspåverkan på resultatet under tredje kvartalet 2021.

- Bolaget har en fin verksamhet och stark historik, säger Johan Strid CEO Prevas AB. Efter samgåendet med Evotech har vi tillsammans med minoritetsägarna utvärderat bästa vägen framåt och funnit att bolaget utvecklas bäst i en annan konstellation.

Totalt uppgår den preliminära köpeskillingen för 100 procent av aktierna till 45 Mkr, på kassa- och skuldfribasis. Den betalas kontant i samband med tillträdet. Aktierna kommer att tillträdas den 1 augusti 2021 och avtalet avseende försäljningen av aktierna i Tritech Solutions AB är föremål för sedvanliga villkor.

- Betalningen vi får in kan vi använda i samband med nya potentiella förvärv, fortsätter Johan Strid.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2021-07-07 kl. 11.00 CEST.

För mer information kontakta:
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail
Andreas Lindahl, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 705 47 08 25, E-mail