language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-05-11

Information från Prevas årsstämma 2021

Prevas AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 11 maj 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart med poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 14 maj 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 19 maj 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus samt nyval av Robert Demark och Christer Wallberg. Som styrelsens ordförande omvaldes Christer Parkegren. Årsstämman beslutade även om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för kommande mandatperiod, ska utgå med 400 000 kronor till ordförande och med 200 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om en instruktion avseende valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 1 273 689 B-aktier vilket motsvarar cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa två incitamentsprogram i form av två teckningsoptionsprogram (LTI 2021/2024 och LTI 2021/2025) omfattande nyckelpersoner i Prevaskoncernen. Totalt beräknas programmen omfatta sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner, fördelat på 400 000 teckningsoptioner i LTI 2021/2024 respektive 100 000 teckningsoptioner i LTI 2021/2025.

LTI 2021/2024

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i Prevas till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 21 handelsdagar mellan den 13 april 2021 till 11 maj 2021. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2024, dock senast en månad från och med den 31 maj 2024.

LTI 2021/2025

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i Prevas till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 % av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 21 handelsdagar fram till och med dagen för årsstämman 2022, dock senast 21 handelsdagar fram till och med den 16 maj 2022. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om en månad från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025, dock senast en månad från och med den 30 maj 2025.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på https://www.prevas.se/IR/Bolagsstyrning/Arsstamma-2021.