language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-05-06

Prevas delårsrapport jan-mars 2021

Starkt kvartal med tillväxt.

JANUARI - MARS 2021

  • Nettoomsättning 300,9 Mkr (216,3)
  • Rörelseresultat EBITA 31,6 Mkr (22,2)
  • Rörelseresultat EBIT 30,7 Mkr (22,2)
  • Rörelsemarginal EBITA 10,5 % (10,3)
  • Resultat efter skatt 22,9 Mkr (16,6)
  • Resultat per aktie 1,75 kr (1,65)
Delårsrapport jan-mars 2021

VD HAR ORDET

Flygande start på det nya året.

Starkt första kvartal med tillväxt

Första kvartalet 2020 var ett rekordkvartal för Prevas. Första kvartalet 2021 är i sin tur mycket bättre. Det är också det första kvartalet tillsammans med Evotech. Och vilken flygande start. Integration av tre tillkommande varumärken (Deva Mecaneyes, Tritech och FiloProcess), flera bolag och verksamheter på en gång. Vi har fått ett mycket positivt gensvar från kunder och medarbetare och vi summerar en stark start på året.

Omsättningen landade på 301 Mkr (216), EBITA-resulta­tet på 31,6 Mkr (22,2), vilket motsvarar en marginal på 10,5 % (10,2) för första kvartalet. Vinsten per aktie ökade till 1,75 kr (1,65).

Resultatet påverkades både positivt och negativt av olika anledningar. Vi hade något lägre kostnader än normalt, för t.ex. resor, aktiviteter och liknande på grund av rådan­de situation. Integrationen av Evotech har tillfälligt dragit ökande kostnader där viss del av chefers arbetstid uppta­gits av omställningsarbete. Årets första kvartal är en dag kortare än föregående års kvartal vilket kan vara bra att komma ihåg vid jämförelse.

Överlag upplevs marknaden som stark med några få undantag, till exempel inom stålindustrin. Många kunder positionerar sig för en expanderande framtid och beho­vet av hjälp med avancerade projekt har stor efterfrågan. Arbetsmarknaden är också stark där konkurrensen om framtidens talanger hårdnar. Vi har ett ökat fokus på re­krytering för att hinna med kundernas behov och upple­ver en positiv respons relaterat till vårt varumärke.

Framgångsrika kundsamarbeten

Under kvartalet har vi också lanserat en vidare satsning på Life Science. Prevas har redan en stark ställning, stor attraktionskraft och flera konkurrensfördelar inom om­rådet. Vi fortsätter att investera i våra styrkor, vår bredd och våra spetskompetenser för att öka framgångarna ytterligare. Kunder från olika delar av världen hör av sig och efterfrågar både specialistkompetens och projekt. En del av projekten tar flera år och ett sådant exempel är uppdraget för Gradientech. Samarbetet startade 2017 där Prevas har varit partner och tagit helhetsansvar för ett avancerat medicintekniskt instrument, QuickMIC, som är ett ultrasnabbt diagnostiksystem. Nu börjar projektet närma sig slutleverans och lösningen har redan vunnit två internationella prestigefyllda priser. Det är väldigt givande att lyckas tillsammans med kunderna och att ha medarbetare som vinner och levererar spännande och meningsfulla uppdrag.

Under kvartalet har det också jobbats med att utvinna användbar energi ur havsvågor, minska energiåtgång i stålverk, förbättra självkörande fordon, förbättra prestanda i covid-testinstrument och en massa andra roliga och avan­cerade uppdrag. Det finns mycket att göra inom komplex produktutveckling och inom att automatisera och digitali­sera industrin.

Hello Possibility
Världen är en plats full med hinder och utmaningar, alltjämt en pågående pandemi och stora miljöutmaningar. Det är också en plats där kreativitet och ingenjörskap kan bidra till framsteg och lösningar. Vi väljer att se möjligheterna – Hello Possibility. Med all den samlade erfarenhet Prevas medarbetare har tillsammans, med de återanvändbara ramverk och komponenter, med de över 8 000 produktlan­seringar i ryggen och minst lika många produktionslösning­ar så ser vi fram emot ett år fullt av engagemang och goda samarbeten. Tack kunder, ägare, partners och kollegor för en sprudlande start.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021, kl. 08.30.

Läs delårsrapporten jan-mars 2021, i sin helhet. Pdf, 1.8 MB.