language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-03-01

Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

Under februari månad 2021 har 12 800 A-aktier i Prevas AB omvandlats till 12 800 B-aktier.

Antalet A-aktier har således minskat från 589 600 A-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 576 800 A-aktier. Antalet B-aktier har ökat från 12 147 293 B-aktier och uppgår vid tidpunkten för pressmeddelandet till 12 160 093 B-aktier.

Som en följd av omvandlingen av A-aktier till B-aktier har antalet röster i Prevas AB minskat från 18 043 293 röster till 17 928 093 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021 klockan 16.15.