language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-01-29

Förändring av antalet aktier och röster i Prevas

Under januari månad 2021 har 2 634 532 B-aktier emitterats i syfte att erlägga en del av köpeskillingen till säljarna av det tidigare annonserade och genomförda förvärvet av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

Antalet B-aktier har ökat från 9 512 761 B-aktier till 12 147 293 B-aktier. Antalet A-aktier är oförändrat 589 600. Totalt finns det 12 736 893 utestående A- och B-aktier i Prevas.

Som en följd av emitteringen av B-aktier har antalet röster i Prevas ökat från 15 408 761 röster till 18 043 293 röster.

Prevas AB innehar inga egna aktier.

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 14.30.