language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2021-01-04

Prevas genomför förvärven av Evotech samt resterande minoriteter i Tritech Technology och Deva Mecaneyes.

Den 21 oktober 2020 meddelade Prevas AB (”Prevas”) att det ingått avtal om förvärv av Evotech samt resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Samtliga villkor för förvärven har uppfyllts med resultatet att Prevas idag har tillträtt aktierna i de förvärvade bolagen. Med förvärven erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling.

Förvärvade aktier värderas per dagen för tillträdet till sammanlagt cirka 257 miljoner kronor och betalning erlades genom en kombination av nyemitterade aktier i Prevas och kontanter.

Bakgrund och motiv

Prevas har de senaste åren genomgått stora förändringar, initialt med fokus på struktur, organisation och kostnader för att under den senaste tiden öka tonvikten på varumärke, utveckling och förstärkning av verksamheten. Bolaget har nått nya framgångar och redovisat ett allt bättre resultat. Det finns nu goda förutsättningar för bolaget att addera en tillväxtagenda genom förvärv och fusioner.

Samgåendet mellan bolagen ger en betydelsefull förstärkning på flera orter. Ett distribuerat nätverk av enheter, starka var och en för sig och ännu starkare tillsammans. Genom förvärvet får kunderna tillgång till spetsiga erbjudanden och erfarenheter som byggts upp under lång tid av att hitta lösningar till många olika problem.

Köpeskillingen och apportemissionerna

På extra bolagsstämman den 24 november 2020 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om apportemissioner i syfte att erlägga betalning i förvärven. Med anledning av apportemissionernas storlek har Prevas styrelse upprättat ett prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 30 december 2020.

Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgår till 2 634 532 B-aktier i Prevas och 96 646 323 kronor. Baserat på öppningskursen för Prevas B-aktie den 4 januari 2021 uppgår värdet på transaktionen till 256 825 868 kronor.

Den delen av köpeskillingen som består av aktier i Prevas tillförs säljarna genom apportemissioner. Apportemissionerna medför en utspädningseffekt om cirka 20,68 procent av antalet aktier och cirka 14,60 procent av antalet röster i Prevas. Genom apportemissionerna ökar antalet utestående B-aktier, totalt antal aktier och antalet röster i Prevas med 2 634 532 stycken. Det innebär att antalet B-aktier ökar från 9 512 761 B-aktier till 12 147 293 B-aktier, det totala antalet aktier ökar från 10 102 361 aktier till 12 736 893 aktier och att det totala antalet röster ökar från 15 408 761 till 18 043 293. Bolagets aktiekapital ökar med 6 586 330,00 kronor från 25 255 902,50 kronor till 31 842 232,50 kronor. Den kontanta delen av köpeskillingen kommer att finansieras med ett förvärvslån om 90 Mkr samt tillgängliga medel i Prevas.

Teckning av aktier och upptagande till handel

Samtliga nyemitterade aktier har den 4 januari 2021 tecknats av säljarna till Evotech, Deva Mecaneyes och Tritech Technology. Styrelsen för Prevas har samma dag beslutat att tilldela samtliga tecknade aktier. Aktierna förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i anslutning till att Bolagsverket registrerar dessa.

Beskrivning av förvärven

För en utförligare beskrivning av förvärven hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 21 oktober 2020 av Prevas angående förvärven. Prevas har även upprättat ett Prospekt daterat och godkänt av Finansinspektionen den 30 december 2020 samt en teaser. Både prospektet Pdf, 4.6 MB. och teasern Pdf, 2.2 MB. finns publicerade på www.prevas.se/ir.

MAR

Denna information är sådan som Prevas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021 klockan 15.00 CET.

För mer information, kontakta
Johan Strid, President & CEO, Prevas AB
Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se

Andreas Lindahl, CFO, Prevas AB
Mobil: +46 70-547 08 25, E-mail: andreas.lindahl@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 600 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998.