language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-11-24

Information från Prevas extra bolagsstämma.

Prevas AB:s extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 24 november 2020 i Hörsalen, Kopparlunden, i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.

Kallelse till den extra bolagsstämman och förslag till beslut finns tillgängliga på www.prevas.se.

Prevas har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Evotech AB, org.nr 556583-7472 (”Evotech”), och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande dotterbolagen Tritech Technology AB, org.nr 556858-5847, (”Tritech”) och Deva Mecaneyes AB, org.nr 556486-6662 (”Deva Mecaneyes”). Köpeskillingen för aktierna i Evotech, Tritech och Deva Mecaneyes ska erläggas dels genom nyemitterade B-aktier i Prevas, dels genom kontant betalning.

Mot denna bakgrund fattades vid stämman följande huvudsakliga beslut:

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om tre apportemissioner av B-aktier med syftet att förvärva aktierna i Evotech, Tritech och Deva Mecaneyes.

Beslut om apportemission 1 (Evotech)

Avseende förvärvet av Evotech beslutades att Prevas aktiekapital ska ökas med högst 6 131 047,50 kronor genom nyemission av högst 2 452 419 B-aktier. Rätt att teckna de nyemitterade B-aktierna tillkommer DeVenture AB, org.nr 556598-5719 (med rätt att teckna 1 242 373 B-aktier), Amymone Aktiebolag, org.nr 556209-2147 (med rätt att teckna 1 112 383 B-aktier) och Per Vannesjö Invest AB, org.nr 559223-5989 (med rätt att teckna 97 663 B-aktier). Betalning för de tecknade B-aktierna ska erläggas i samband med teckning, genom att de teckningsberättigade överlåter aktier i Evotech till Prevas. Teckningskursen är preliminärt bestämd till 63,20 kronor per B-aktie, men kommer att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på Prevas aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten. Teckning av B-aktierna ska ske den dag som infaller det senare av den 4 januari 2021 eller fem (5) arbetsdagar från det datum Finansinspektionen godkänt prospektet avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm. Teckning ska dock ske senast 7 april 2021.

Beslut om apportemission 2 (Tritech Technology)

Avseende förvärvet av Tritech beslutades att Prevas aktiekapital ska ökas med högst 395 417,50 kronor genom nyemission av högst 158 167 B-aktier. Rätt att teckna de 158 167 nyemitterade B-aktierna tillkommer Cancha Invest AB, org.nr 556858-5854. Betalning för de tecknade B-aktierna ska erläggas i samband med teckning, genom att den teckningsberättigade överlåter aktier i Tritech till Prevas. Teckningskursen är preliminärt bestämd till 63,20 kronor per B-aktie, men kommer att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på Prevas aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten. Teckning av B-aktierna ska ske den dag som infaller det senare av den 4 januari 2021 eller fem (5) arbetsdagar från det datum Finansinspektionen godkänt prospektet avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm. Teckning ska dock ske senast 7 april 2021.

Beslut om apportemission 3 (Deva Mecaneyes)

Avseende förvärvet av Deva Mecaneyes beslutades att Prevas aktiekapital ska ökas med högst 59 865 kronor genom nyemission av högst 23 946 B-aktier. Rätt att teckna de nyemitterade B-aktierna tillkommer Nannired Ledarskap AB, org.nr 559111-8137 (med rätt att teckna 8 535 B-aktier), Joakim Sverin (med rätt att teckna 10 274 B-aktier) och Jonas Eriksson (med rätt att teckna 5 137 B-aktier). Betalning för de tecknade B-aktierna ska erläggas i samband med teckning, genom att de teckningsberättigade överlåter aktier i Deva Mecaneyes till Prevas. Teckningskursen är preliminärt bestämd till 63,20 kronor per B-aktie, men kommer att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på Prevas aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten. Teckning av B-aktierna ska ske den dag som infaller det senare av den 4 januari 2021 eller fem (5) arbetsdagar från det datum Finansinspektionen godkänt prospektet avseende upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm. Teckning ska dock ske senast 7 april 2021.

De tre besluten om apportemissioner innebär att Prevas kan komma att emittera maximalt 2 634 532 B-aktier och att aktiekapitalet därvid kan ökas med högst 6 586 330 kronor. Totalt kan emissionen uppgå till högst 166 502 422 kronor.