language arrow_drop_down
DK NO EN
Pressrelease: 2020-10-23

Prevas delårsrapport januari – september 2020.

Stabilitet och ökad vinst.

JULI - SEPTEMBER 2020

  • Nettoomsättning 158,7 Mkr (176,2)
  • Rörelseresultat EBIT 13,4 Mkr (9,1)
  • Rörelsemarginal EBIT 8,4 % (5,2)
  • Resultat efter skatt 3,9 Mkr (6,2)
  • Resultat per aktie 0,43 kr (0,60)

JANUARI - SEPTEMBER 2020

  • Nettoomsättning 569,0 Mkr (582,6)
  • Rörelseresultat EBIT 50,1 Mkr (29,0)
  • Rörelsemarginal EBIT 8,8 % (5,0)
  • Resultat efter skatt 31,9 Mkr (19,9)
  • Resultat per aktie 3,22 kr (1,93)
Delårsrapport jan-sep 2020

VD HAR ORDET

Nya spännande steg på vår resa.

Resultat

Prevas resultat för tredje kvartalet uppgick till 13,4 mkr, vilket är betydligt högre än motsvarande kvartal 2019 (9,1 mkr). Omsättningen blev 159 mkr, vilket är lägre än motsvarande kvartal 2019 (176 mkr). Rörelsemarginalen under tredje kvartalet uppgick till 8,4 procent (5,2).

Även det tredje kvartalet har färgats av Covid-19. Intäktssidan har påverkats av minskad omsättning och resultatet har påverkats av stöttande åtgärder i form av offentliga medel, dock betydligt mer begränsat än under andra kvartalet. Minskad omsättning är så klart inte positivt, men vi ser det samtidigt som ett styrkebesked att kunna leverera en rimlig vinstnivå och säkra arbetstillfällen för framtida expansionssatsningar. Under kvartalet har korttidspermitteringen på Prevas gradvis minskats för att vid kvartalets slut vara nere på cirka tio konsulter.

Normaliserad marknad

Vi upplever att marknaden överlag är relativt normal, dvs inte extremt het som de senaste åren men inte heller särdeles svag som under en tydlig och bred lågkonjunktur. En del kunder investerar friskt i utveckling och ökade marknadspositioner medan en del kunder prioriterar att se om sina kostnader. Fördelen för Prevas är oavsett våra kunders behov så kan vi bidra med de starkt nischade erbjudanden vi har. Med automatisering, digitalisering och teknik kan vi bidra till mål kring ökad omsättning eller behov kring effektivisering och minskade kostnader. Faktum är att inte sällan så går dessa hand i hand – med ett ökat teknikinnehåll kan både affären förändras, omsättningen stiga, flexibiliteten öka och kostnaderna minska.

Prevas fokus är att ständigt bättra på det infrastrukturkapital vi har och säkra att vi bidrar till kundernas affärer. En indikator på värdet är timpriset och det ligger stabilt för Prevas. En annan indikator är inkommande förfrågningar och de har ökat tydligt under senaste tiden. Exempelvis positionen som en av Nordens starkaste på medicinteknik cementeras allt mer och det kommer in spontana förfrågning från potentiella kunder om hjälp. Mycket glädjande.

Nya steg på resan - tillväxt adderad

Den som följer Prevas sedan en tid tillbaka vet att vi är på en resa. Från effektivisering till omdaning av organisation, arbetssätt och styrning med allt större inslag av att släppa lös energin bland individer och team till satsning på varumärket och framtiden. Som ett led i detta har ett ledarskapsprogram lanserats under det gångna kvartalet. Att bygga och utveckla ledarskapet är sannolikt en framgångsfaktor i en allt mer hårdnande konkurrens om hängivna medarbetare. Tillväxt i ledarförmågan är viktig.

Tillväxt sker även genom att vi blir fler. Många fler. Efter kvartalet publicerades nyheten att Prevas slår samman sina påsar med Evotech, Deva Mecaneyes, Tritech och FiloProcess. Oerhört roligt. Vi ser det som ett samgående och att vi får nya vassa noder i vårt nätverk. Fördelen med affärsupplägget är bland annat att vi inte anstränger finanserna till max, utan tvärtom skapar förutsättningar för ytterligare tillväxt genom förvärv när så är lämpligt. Se separat kommunikation för mer information om det samgåendet, som också är avhängigt ett formellt beslut på kommande extra bolagsstämma.

En gemensam passion

Det känns bra att gå in i en framtid tillsammans med 800 kollegor, massor med kunder och många partners med en gemensam passion – att man kan göra gott med teknikens hjälp. Gott för ekonomin, för människor och för planeten. Tillsammans kommer vi skapa nya tekniska framsteg, göra gott och utvecklas.

Johan Strid, CEO Prevas AB

Denna information är sådan information som Prevas AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020, kl. 08.30.

Läs delårsrapporten jan-sep 2020, i sin helhet. Pdf, 864.3 kB.